Samoleceni.cz

 
Nákupní košík
Košík je prázdný

Bayflex 1178mg por.tbl.flm.30x1178mg

BAYFLEX 1178 MG

Humánní léčivý přípravek
Před použitím si důkladně
přečtěte příbalovou informaci.

ATC skupina:
PROTIZÁNĚTLIVÁ A PROTIREVMATICKÁ LÉČIVA » GLUKOSAMIN

Symptomatická léčba mírné až středně těžké osteoartrózy kolene. Glukosamin není indikován k léčbě akutní bolesti. K úlevě (zejména úlevě od bolesti) nemusí dojít dříve, než po několika týdnech léčby a někdy i po delší době. Čtěte pozorně příbalový leták.

SÚKL kód: 0169888
Výrobce: JEMO PHARM (Dánsko)
291 Kč
 

Charakteristika

Glukosamin patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých a antirevmatických látek.
Glukosamin je látka, která se běžně vyskytuje v lidském těle a je nezbytnou součástí kloubního mazu a chrupavky.
Bayflex 1178 mg se užívá k úlevě od příznaků osteoartrózy kolene mírného až středního stupně.

Osteoartróza je typ kloubní degenerace s následujícími příznaky: ztuhlost (po spánku nebo delší nečinnosti), bolest při pohybu (např. při chůzi do schodů nebo po nerovném povrchu), která mizí při odpočinku.
Pokud máte jiné příznaky než ty, které jsou popsány, poraďte se s lékařem, aby mohl vyloučit přítomnost kloubního onemocnění, pro které je potřeba jiná léčba.
Při výskytu klidových bolestí kloubů, postižení dalších kloubů, otoku nebo zarudnutí kloubu, zvýšené teploty či úbytku tělesné hmotnosti vyhledejte svého lékaře.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Bayflex 1178 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přestaňte Bayflex 1178 mg užívat a vyhledejte ihned svého lékaře, pokud pociťujete příznaky jako je: otok obličeje, jazyka a/nebo hrtanu a/nebo potíže s polykáním nebo kopřivka společně s obtížným dýcháním (angioedém).

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100): bolest hlavy, únava, nevolnost, bolesti břicha, trávicí potíže, průjem, zácpa.

Méně časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000): vyrážka, svědění, návaly

Neznámá četnost (z dostupných údajů nelze určit): zvracení, kopřivka, otok končetin nebo kotníků, angioedém, astma nebo zhoršení astmatu, zhoršení hodnot glukosy v krvi u diabetických pacientů.

Byly též hlášeny zvýšené hladiny cholesterolu.
Přípravek Bayflex 1178 mg může způsobit zvýšení hladin jaterních enzymů a vzácně žloutenku.
Pokud se kterýkoli s těchto nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Uchovávání

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek Bayflex 1178 mg po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti (EXP) se vztahuje k poslednímu dni v měsíci.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Varování

Neužívejte přípravek Bayflex 1178 mg

  • Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na glukosamin nebo na kteroukoli další složku přípravku Bayflex 1178 mg.
  • Jestli že jste alergický/á (přecitlivělý/á) na korýše, protože glukosamin se získává z korýšů.

Bayflex 1178 mg nesmí užívat děti mladší než 2 roky.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Bayflex 1178 mg je zapotřebí

  • Pokud trpíte cukrovkou (diabetes mellitus) nebo máte poruchu glukózové tolerance. Doporučuje se před zahájením léčby zkontrolovat glykémii (hladinu krevního cukru v krvi) a provádět pravidelné kontroly glykémie během léčby.
  • Pokud máte zvýšené riziko pro kardiovaskulární onemocnění (např. zvýšený krevní tlak, cukrovka, zvýšená hladina cholesterolu, kouření). Doporučuje se kontrolovat hladiny tuků v krvi, protože byla v několika případech u pacientů léčených glukosaminem pozorována zvýšená hladina cholesterolu.
  • Pokud máte astma. Užívání glukosaminu může zhoršit příznaky astmatu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) jiné léky, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu.

Zejména je důležité informovat lékaře či lékárníka, pokud užíváte následující léky:

  • tetracykliny (antibakteriální léky proti infekci);
  • warfarin nebo podobné přípravky (antikoagulancia zabraňující srážení krve). Užívání glukosaminu může zesílit účinek antikoagulancií. Pacienti, kteří užívají tuto kombinaci, by proto měli být pečlivě sledováni zejména při zahájení a ukončení léčby glukosaminem.

Užívání přípravku Bayflex 1178 mg s jídlem a nápoji

Tabletu je třeba zapít vodou nebo jinou tekutinou, lze ji užívat s jídlem nebo nezávisle na jídle.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Před užitím jakéhokoli léku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek Bayflex 1178 mg by se v těhotenství neměl užívat.

Kojení

Před užitím jakéhokoli léku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Užívání přípravku Bayflex 1178 mg se při kojení nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny žádné studie vlivu na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. Pokud pociťujete po užití přípravku Bayflex 1178 mg závratě nebo ospalost, nesmíte řídit ani obsluhovat stroje.

Důležité upozornění na některé složky přípravku Bayflex 1178 mg

Jedna tableta obsahuje 6,52 mmol (151 mg) sodíku. Toto je nutno zohlednit u pacientů na sodíkové dietě.

Způsob použití

Vždy užívejte přípravek Bayflex 1178 mg přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí

Obvyklá dávka pro dospělé je jedna tableta (1178 mg glukosaminu) denně.

Starší pacienti

Není třeba úprava dávky.

Děti a dospívající

Přípravek Bayflex 1178 mg nesmí být podáván dětem do 2 let věku. Podávání starším dětem a mladistvým do 18 let věku se nedoporučuje. Případné užívání přípravku v této věkové kategorii vždy konzultujte s dětským lékařem.

Glukosamin není určen k léčbě akutní bolesti. K úlevě (zejména úlevě od bolesti) nemusí dojít dříve než po několika týdnech léčby a někdy i po delší době. Pokud nepocítíte úlevu od bolesti po 2-3 měsících, sdělte to prosím vašemu lékaři, který přehodnotí případné pokračování v léčbě.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Bayflex 1178 mg, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více tablet přípravku Bayflex 1178 mg, poraďte se se svým lékařem nebo v nemocnici.
Příznaky předávkování glukosaminem mohou zahrnovat bolest hlavy, závrať, zmatenost, bolest kloubů, nevolnost, zvracení, průjem nebo zácpu. Pokud zaznamenáte některý z uvedených příznaků předávkování, přestaňte glukosamin ihned užívat.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Bayflex 1178 mg

Užijte dávku ihned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Pokud máte jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Další informace

Co přípravek Bayflex 1178 mg obsahuje

Léčivou látkou je glukosaminum. Jedna tableta obsahuje 1884,60 mg natrii glukosamini sulfatis complexus, což odpovídá 1500 mg glukosamini sulfas, což odpovídá 1178 mg glukosaminum.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety:
povidon K30,
makrogol 4000,
magnesium-stearát.

Potah tablety:
propylenglykol,
polysorbát 80,
hypromelosa,
oxid titaničitý (E171),
mastek.

Jak přípravek Bayflex 1178 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Bayflex 1178 mg jsou bílé až téměř bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s rýhou na jedné straně. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.

Velikost balení:
HDPE lahvička s HDPE šroubovacím uzávěrem: 20, 30, 60 nebo 90 potahovaných tablet.
Al/PVC/PVDC blistr: 4, 10, 20, 30, 45, 60, 90 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Blue Bio Pharmaceuticals Limited
5th Floor, Beaux Lane House,
Mercer Street Lower
Dublin 2
Irsko

Výrobce

Jemo-pharm A/S,
Hasselvej 1, 4780 Stege
Dánsko

Biocodex
7, Avenue Galliéni,
94250 Gentilly
Francie

výrobní místo:
Biocodex
1 avenue Blaise Pascal
60000 Beauvais
Francie

Central-Pharma Limited
Caxton Road
Bedford
MK41 0XZ
Velká Británie

Wasdell Packaging Limited
Unit 6-8, Euroway Industrial Estate
Blagrove, Swindon
Wiltshire, SN5 8YW
Velká Británie

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG (pouze pro Rakousko a Německo)
Kuhloweg 37
58638 Iserlohn
Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Rakousko: Tavimin 1500 mg Filmtabletten
Belgie: Dolenio 1178 mg Filmomhulde tablet
Kypr: Dolenio
Německo: Dolex 1500 mg Filmtabletten
Dánsko: Dolenio
Estonsko: Dolenio
Finsko: Dolenio 1178 mg tabletti, kalvopaallysteinen
Francie: Dolenio, comprimé pelliculé
Řecko: Dolenio
Maďarsko: Dolenio s 1500 mg filmtabletta
Island: Dolenio
Irsko: Dolenio 1178 mg Film-coated tablets
Litva: Dolenio 1178 mg plevele dengtos tabletes
Lucembursko: Dolenio comprimé pelliculé Lotyšsko: Dolenio 1178 mg apvalkotas tablets
Malta: Dolenio
Nizozemsko: Dolenio 1500 mg Filmomhulde tablet
Polsko: Dolenio
Portugalsko: Dolenio
Rumunsko: Slideflex 1178mg, comprimate filmate
Švédsko: Dolenio filmdragerade tabletter
Slovinsko: Dolenio 1178 mg filmsko obložene tablet
Slovenská republika: Dolenio 1178 mg
Velká Británie: Dolenio1500 mg Film-coated tablets

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 6.2.2015.


 
 

© 2018 - Jánošíkovi, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Lékárna Na Jihu, Žatec