Samoleceni.cz

 
Nákupní košík
Košík je prázdný

MedExpecto Vicks sirup med+zázvor 1x180ml/2400mg

MEDEXPECTO VICKS SIRUP MED A ZÁZVOR

Humánní léčivý přípravek
Před použitím si důkladně
přečtěte příbalovou informaci.

ATC skupina:
LÉČIVA PROTI NACHLAZENÍ A KAŠLI » GUAIFENESIN

Žlutohnědý viskózní sirup k uvolnění hlenu a usnadnění vykašlávání při kašli v důsledku- nachlazení a chřipkových onemocnění, - akutní bronchitidy. Čtěte pozorně příbalový leták.

SÚKL kód: 0171870
Výrobce: PROCTER GAMBLE (Německo)
96 Kč
 

Charakteristika

MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor obsahuje účinnou látku guaifenesin. Patří do skupiny léků zvaných expectorans.

MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor je lék, který napomáhá vykašlávání hlenu z dýchacích cest.

Indikace k použití:

K uvolnění hlenu a usnadnění vykašlávání při kašli v důsledku:

 • nachlazení a chřipkových onemocnění,
 • akutního zánětu průdušek.

MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor je určen pro dospělé a dospívající starší 14 let.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky jsou zařazeny podle frekvence do těchto kategorií:
Velmi časté: mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů.
Časté: mohou se vyskytnout u 1 z 10 pacientů.
Méně časté: mohou se vyskytnout u 1 ze 100 pacientů.
Vzácné: mohou se vyskytnout u 1 z 1000 pacientů.
Velmi vzácné: mohou se vyskytnout u 1 z 10000 pacientů.
Není známo: z dostupných údajů nelze určit.

Gastrointestinální poruchy
Vzácné: poruchy trávení včetně nevolnosti, zvracení či průjmu.

Poruchy imunitního systému
Velmi vzácné: reakce z přecitlivělosti, které mohou být závažné, jako je obtížné polykání, edém (otok) v obličeji, na rtech, jazyku či v krku, silné svědění spojené s vyrážkou nebo otokem kůže, hluboké bezvědomí (kóma), zmatenost (dezorientace), pomalá srdeční frekvence (bradykardie), zúžení průdušek, obtížné dýchání (dyspnoe), příliš málo bílých krvinek (granulocytopenie) a anafylaktický šok. Těmto typům reakcí může předcházet horečka, závratě, nevolnost, zvracení, žaludeční křeče, pálení žáhy nebo bolest.
Pacienti, kteří jsou citliví na levomentol, mohou zaznamenat reakce z přecitlivělosti včetně dyspnoe.

Pokud zaznamenáte jakékoli závažné vedlejší účinky, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Uchovávání

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku nebo krabičce za "EXP:". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C (otevřený nebo neotevřený).

Doba použitelnosti po otevření: 3 měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Varování

Neužívejte MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor

 • jestliže jste alergický(á) na guaifenesin, levomentol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedeno v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • v případě zhoršené funkce ledvin,
 • v případě onemocnění myasthenia gravis, onemocnění imunitního systému, u něhož při námaze dochází k rychlé únavě svalů,
 • v případě chronického nebo trvalého kašle spojeného s astmatem, chronickým zánětem průdušek, rozedmou plic nebo v důsledku kouření,
 • v případě závažného onemocnění trávicího traktu,
 • v kombinaci s jinými přípravky tlumící kašel.

Děti

Užití tohoto přípravku u dětí pod 14 let není doporučeno.

Další léčivé přípravky a MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor může zvyšovat účinek:

 • sedativ,
 • léků snižujících svalové napětí, které se používají například během celkové anestézie při chirurgickém zákroku.

MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor s jídlem a pitím

Bez omezení.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Bezpečnost guaifenesinu v těhotenství a při kojení nebyla jednoznačně stanovena. Jestliže jste těhotná nebo kojíte, tento přípravek používejte pouze na radu lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor obsahuje ethanol (alkohol). MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor má mírný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor

Tento léčivý přípravek obsahuje tyto složky

 • Sacharóza. Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Tento přípravek obsahuje 5,55 g sacharózy (cukru) odpovídající 0,46 chlebové jednotky. To je třeba vzít v úvahu u pacientů, kterým je předepsána diabetická dieta.
 • Ethanol (alkohol). Tento přípravek obsahuje 5% (obj.) ethanolu (alkoholu). Při dodržení dávkování obsahuje jedna dávka (15 ml) 0,63 g alkoholu, odpovídající 15 ml piva, 6 ml vína v jedné dávce. Tento přípravek může bý škodlivý pro pacienty trpící alkoholismem. Toto je třeba vzít v úvahu i u těhotných nebo kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s onemocněním jater nebo epilepsií. Může dojít k omezení nebo znásobení účinků jiných léků.
 • Sodík. Tento přípravek obsahuje 1,3 mmol (nebo 30 mg) sodíku v dávce. To je třeba vzít v úvahu u pacientů, kterým je předepsána dieta s nízkým obsahem sodíku.

Způsob použití

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud Vám lékař nepředepíše jiné dávkování, doporučená dávka je následující:

Dospělí a dospívající starší 14 let: užívejte 200 mg guaifenesinu, tj. 15 ml (jednu plnou odměrku, až po vyznačenou linku) každé 4 hodiny. Maximálně 6 dávek denně.

Neužívejte vyšší dávky, než je doporučeno. Neužívejte sirup před spaním.

Použití u dětí

Užití tohoto přípravku u dětí pod 14 let není doporučeno.

Způsob podání

Perorální podání. Lahvičku před použitím protřepte.
Dětský bezpečnostní uzávěr zatlačte směrem dolů a současně otočte ve směru šipky.

Doba trvání léčby

Samoléčba přípravkem MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor nemá trvat déle než 3-5 dní. Nedojde-li během tohoto období k významnému zlepšení, a jestliže vykašlávání hlenu pokračuje nebo kašel neustupuje, vyhledejte lékařskou pomoc, neboť by se mohlo jednat o závažnější onemocnění. Přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor se smí používat maximálně po dobu dvou týdnů.

Poraďte se prosím se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže se domníváte, že účinky léčivého přípravku jsou příliš silné nebo příliš slabé.

Jestliže jste užil(a) více přípravku MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor, než jste měl(a)

Mírné či středně závažné předávkování může vyvolat závratě, trávicí potíže, nevolnost, zvracení či pokles svalového napětí. V případě silného předávkování může dojít k nadměrnému podráždění, zmatenosti a depresi dechu. V takovém případě vyhledejte co nejdříve lékařskou pomoc. Byly hlášeny vzácné případy močových či ledvinových kamenů u těch pacientů, kteří dlouhodobě užívali velké množství guaifenesinu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor

Jestliže jste přestal(a) užívat tento léčivý přípravek z důvodu vedlejších účinků, poraďte se s lékařem, jak tyto vedlejší účinky zmírnit. Jestliže jste přestal(a) užívat tento léčivý přípravek, protože jeho účinky nebyly uspokojivé, poraďte se s lékařem, jaké jiné léky můžete používat.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Další informace

Co MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor obsahuje

Léčivou látkou je guaifenesinum (15 ml sirupu obsahuje 200 mg guaifenesinu).

Pomocnými látkami jsou: sacharosa, propylenglykol (E1520), ethanol 96% (V/V), natrium-citrát (E331), sodná sůl sacharinu, kyselina citronová (E330), makrogol-stearát, aroma medové-zázvorové, tekuté sporýšové aroma, natrium-benzoát (E211), polyethylenoxid, sodná sůl sacharinu (E954), levomenthol, čištěná voda.

Jak přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor vypadá a co obsahuje toto balení

Žlutý/žlutohnědý viskózní roztok s medovým, zázvorovým a mentholovým aroma a příchutí, bez viditelného znečištění.

Lahvička z hnědého skla s PP uzávěrem zabezpečeným proti otevření dětmi a s PP odměrkou s CE značkou a vyznačenými objemy na 5 ml, 10 ml, 15 ml, 22,5 ml.

Velikosti balení: sirup 120 ml, 180 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Procter & Gamble GmbH, Schwalbach am Taunus, Německo

Výrobce

Procter & Gamble Manufacturing GmbH, Schwalbach am Taunus, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Chorvatsko: Vicks MedExpecto okus meda i dumbira 200 mg/15 ml sirup
Estonsko: Expexin
Německo: WICK Husten-Löser Sirup mit Honigaroma 200 mg/15ml
Maďarsko: Wick GuaifenoMed 200 mg/15 ml méz és gyömbér ízu szirup
Lotyško: ExPexin 200 mg/15 ml sirups
Litva: ExPexin 200 mg/15 ml sirupas
Polsko: Vicks MedExpecto o smaku miodu i imbiru na kaszel mokry, 200 mg/15 ml, syrop
Rumunsko: Vicks Expectorant Miere & Ghimbir 200 mg/15 ml sirop
Slovenská republika: MedExpecto Vicks sirup Med a Zázvor

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 3.12.2014.


 
 

© 2018 - Jánošíkovi, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Lékárna Na Jihu, Žatec