Samoleceni.cz

 
Nákupní košík
Košík je prázdný

Neo-angin šalvěj orm.pas.24

NEO-ANGIN ŠALVĚJ

Humánní léčivý přípravek
Před použitím si důkladně
přečtěte příbalovou informaci.

ATC skupina:
KRČNÍ LÉČIVA » DICHLOROBENZENMETHANOL

Neo-angin šalvěj je antiseptikum a mírné analgetikum dutiny ústní založené na kombinaci dichlorbenzenmethanolu, amylmetacresolu a levomentholu. Má antiseptické účinky, zasahující široké spektrum bakterií, které vyvolávají záněty horních cest dýchacích. Čtěte pozorně příbalový leták.

SÚKL kód: 0148543
Výrobce: DIVAPHARMA (Německo)
153 Kč
 

Charakteristika

Neo-angin šalvěj má antiseptické účinky a mírné analgetické účinky.

Indikace

Podpůrná léčba nekomplikovaných zánětlivých onemocnění hltanu, doprovázených typickými příznaky jako je bolest v krku, zarudnutí, mírné potíže s polykáním.

Bez doporučení lékaře by neo-angin šalvěj neměl být používán déle než 3-4 dny.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek neo-angin šalvěj nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následující četnosti výskytu:
Velmi časté: více než 1 z 10 pacientů
Časté: méně než 1 z 10 pacientů, ale více než 1 z 100 pacientů.
Méně časté: méně než 1 z 100 pacientů, ale více než 1 z 1000 pacientů.
Vzácné: méně než 1 z 1000 pacientů, ale více než 1 z 10000 pacientů.
Velmi vzácné: méně než 1 z 10000 pacientů, není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Velmi vzácně se mohou vyskytnout žaludeční obtíže, trávicí obtíže, podráždění dýchacích cest a podráždění ústní sliznice.

Četnost není známa: barvivo ponceau 4R může vyvolat alergickou reakci.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Uchovávání

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Varování

Neužívejte neo-angin šalvěj

  • jestliže jste alergický(á) (hypersenzitivní) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku neo-angin šalvěj.
  • jestliže máte zánět hrtanu (projevuje se dráždivým kašlem, chrapotem či ztrátou hlasu), chronický zánět hltanu, astma, přecitlivělost (alergie) na silice.

Přípravek není vhodný pro děti do 6 let.

Upozornění a opatření

Je-li přítomná nebo se objeví horečka nebo hnisavé povlaky na krčních mandlích, je nutné vyhledat lékaře.

Bez doporučení lékaře by neo-angin šalvěj neměl být užíván déle jak 3-4 dny.

neo-angin šalvěj obsahuje isomalt. Jestliže vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí specifických typů cukrů, poraďte se se svým lékařem, dříve než začnete tento lék užívat.

Další léčivé přípravky a neo-angin šalvěj

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky není známo.
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
neo-angin šalvěj s jídlem a pitím Neo-angin šalvěj se nedoporučuje užívat během jídla.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat
Nejsou k dispozici klinické údaje o podávání neo-anginu šalvěj během těhotenství.

Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky na průběh těhotenství, vývoj zárodku nebo plodu, porod nebo postnatální vývoj (vývoj po narození).

Vzhledem k nedostatku informací nelze zcela vyloučit negativní působení na plod, proto není užívání během těhotenství nebo kojení doporučeno.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku

Jestliže vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých typů cukrů, poraďte se se svým lékařem, dříve než začnete tento lék užívat.
Přípravek neo-angin šalvěj obsahuje také 2,58 g isomaltu (to odpovídá 25 kJ v jedné pastilce). To by mělo být bráno v potaz u pacientů s diabetes mellitus.
Neo-angin šalvěj obsahuje barvivo ponceau 4R, které může vyvolat alergickou reakci.

Způsob použití

Vždy užívejte neo-angin šalvěj podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Jestliže si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud není jinak předepsáno, nechají si dospělí a děti od 6 let pomalu rozpustit v ústech každé 2-3 hodiny 1 pastilku. Denně je možné užít maximálně 6 pastilek.

Poraďte se se svým lékařem, jestliže se příznaky zhorší a nebo nedojde k jejich zlepšení do 3-4 dnů.

Jestliže jste užil(a) více přípravku neo-angin šalvěj než jste měl(a)

Žádné případy předávkování nebyly dosud popsány.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek neo-angin šalvěj

Jestliže jste zapomněl(a) užít neo-angin šalvěj, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dále v užívání tak jak je předepsáno.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Další informace

Co přípravek neo-angin šalvěj obsahuje:

Léčivými látkami jsou Dichlorbenzenmethanolum (1,2 mg v 1 pastilce), Amylmetacresolum (0,6 mg v jedné pastilce), Levomentholum (5,9 mg v jedné pastilce).

Pomocnými látkami jsou silice máty peprné, isomalt, kyselina vinná, šalvějová silice, ponceau 4R (E124), chinolinová žluť (E104), patentní modř V (E131).

Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení

Balení
12, 16, 24 a 48 medově zbarvených, bikonvexních, mírně průsvitných, kulatých pastilek.

Obal
Průhledný PVC/PVDC/A1 blistr, krabička.

Držitel rozhodnutí o registraci / Výrobce

Divapharma GmbH, D-12274 Berlin, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
4 LIFE PHARMA CZ, s.r.o.
Ve Studeném 8A
147 00 PRAHA 4

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 15.6.2015.


 
 

© 2018 - Jánošíkovi, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Lékárna Na Jihu, Žatec