Samoleceni.cz

 
Nákupní košík
Košík je prázdný

Mugotussol 10mg/5ml por.sir.1x190ml/380mg CZ

MUGOTUSSOL 10 MG/5 ML

Humánní léčivý přípravek
Před použitím si důkladně
přečtěte příbalovou informaci.

ATC skupina:
LÉČIVA PROTI NACHLAZENÍ A KAŠLI » DEXTROMETHORFAN

MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml se užívá k úlevě od suchého, dráždivého kašle. Čtěte pozorně příbalový leták.

SÚKL kód: 0203075
Výrobce: BOEHRINGER (Francie)
199 Kč
 

Charakteristika

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva proti kašli a nachlazení.

MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml se užívá k úlevě od suchého, dráždivého kašle.

Obsahuje léčivou látku dextromethorfan hydrobromid, který patří do skupiny léčivých přípravků proti kašli (tzv. antitusika), která poskytují úlevu od suchého kašle.

Přípravek je určen pro použití u dospělých a dětí ve věku 12 let a starších.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Alergické reakce

 • Příznaky mohou zahrnovat svědění kůže nebo vyrážku, potíže s dýcháním, rychlejší srdeční rytmus, otok tváře nebo hrdla.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, přestaňte přípravek užívat a vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

Další možné nežádoucí účinky

Časté (postihují méně než 1 z 10 osob)

 • závrať, zvracení, žaludeční nevolnost, pocit na zvracení, vyčerpanost.

Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10000 osob)

 • halucinace, rozvoj návyku, ospalost.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Uchovávání

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Doba použitelnosti po prvním otevření: 12 měsíců

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakýchkoliv známek snížené jakosti.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Varování

Neužívejte MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml

 • Jestliže jste alergický(á) na dextromethorfan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • Pokud trpíte dlouhodobým kašlem nebo akutními příznaky onemocnění dýchacích cest, jako je astma, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) nebo zápal plic.
 • Pokud jste mladší než 12 let.
 • Pokud užíváte nebo jste užíval(a) v posledních dvou týdnech léky proti depresi, které jsou známé jako inhibitory monoaminooxidázy (IMAO). Pokud si nejste jistý(á), zda takové léky užíváte, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

 • Dextromethorfan hydrobromid může způsobit závislost, pokud se užívá po delší časové období nebo pokud jej užívají lidé se sklonem ke zneužívání léků;
 • pokud máte problémy s játry;
 • pokud trpíte přetrvávajícím kašlem nebo kašlem spojeným se značnou produkcí hlenu;
 • pokud trpíte nesnášenlivostí některých sacharidů.

Děti
Dextromethorfan hydrobromid nesmí být podáván dětem mladším 12 let.

Další léčivé přípravky

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat, zejména pokud jde o amiodaron, chinidin, fluoxetin, haloperidol, paroxetin, propafenon, thioridazin, cimetidin a ritonavir nebo mukolytika (léky, které uvolňují hlen).

Dextromethorfan hydrobromid s alkoholem

Některé nežádoucí účinky se mohou objevit s větší pravděpodobností, pokud je spolu s dextromethorfan hydro-bromidem konzumován alkohol.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento léčivý přípravek u Vás může vyvolat pocit ospalosti nebo závratě. Neřiďte a neobsluhujte stroje, pokud jste jím ovlivněni. Riziko těchto účinků se zvyšuje při požití alkoholu a některých dalších léků.

Přípravek MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml obsahuje

Maltitol (89 kcal/g)

Pokud Vám bylo někdy lékařem sděleno, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před užitím tohoto přípravku se svým lékařem.

Může mít mírný projímavý účinek.

Energetická hodnota je 2,3 kcal/g maltitolu.

2,8 mg propylenglykolu

Methylparaben (E218)

Může způsobit alergické reakce (případně opožděné).

Způsob použití

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí a děti ve věku 12 let a starší:
15 ml sirupu až 3krát denně, každých 6-8 hodin, podle potřeby.
Nepřekračujte maximální celkovou denní dávku 45 ml sirupu (3 dávky).

Používejte odměrku, která je součásti balení.

Když se léčíte sami, neužívejte přípravek déle než 3-5 dní.

Sirup neobsahuje řepný cukr (sacharózu), a proto jej mohou užívat diabetici.

Jestliže jste užil(a) více přípravku MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml, než jste měl(a)

Pokud užijete příliš mnoho tohoto léčivého přípravku, poraďte se ihned s Vaším lékařem nebo v nemocnici. Vezměte zbytek léčivého přípravku s sebou, abyste jej ukázal(a) lékaři.

Jestliže jste zapomněl(a) užít MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Užijte následující dávku, když je potřeba.

Další informace

Co MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml obsahuje

Léčivou látkou je: Dextromethorphani hydrobromidum monohydricum.

Pomocnými látkami jsou:
Dihydrát sodné soli sacharinu
Roztok maltitolu (E965)
Propylenglykol
Meruňkové aroma
Vanilkové aroma
Methylparaben (E218)
Čištěná voda

Jak MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml vypadá a co obsahuje toto balení

5 ml obsahuje 10 mg monohydrátu dextromethorphani hydrobromidum monohydricum (odpovídá 7,35 mg dextromethorphanum).

MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml je čirý, bezbarvý až mírně nažloutlý sirup dostupný ve skleněných lahvičkách třídy III jantarové barvy a s uzávěrem z umělé hmoty.

Velikost balení:
1 lahvička o objemu 190 ml a 1 dávkovač.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Str. 173
55216 Ingelheim am Rhein
Německo

Výrobce
DELPHARM REIMS
10 rue Colonel Charbonneaux, 51100 REIMS
Francie

Tento léčivý přípravek je schválen v členských státech EHP pod následujícími názvy:
Česká republika: MUGOTUSSOL 10 mg/5 ml

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21.1.2014.


 
 

© 2018 - Jánošíkovi, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Lékárna Na Jihu, Žatec