Samoleceni.cz

 
Nákupní košík
Košík je prázdný

Sinupret por.gtt.sol.1x100ml

SINUPRET

Humánní léčivý přípravek
Před použitím si důkladně
přečtěte příbalovou informaci.

ATC skupina:
LÉČIVA PROTI NACHLAZENÍ A KAŠLI » JINÁ LÉČIVA PROTI NACHLAZENÍ

Kapky Sinupret se používají jako léčba akutních a chronických zánětech vedlejších dutin nosních a dýchacích cest a jako podpůrná léčba při antibakteriální terapii. Vhodné pro děti od 1 roku.

SÚKL kód: 0075868
Výrobce: BIONORICA (Německo)
181 Kč
 

Charakteristika

Sinupret je vodně-alkoholový extrakt rostlinných drog s obsahem hořčin, saponinů, flavonoidů, hydroxyfenylkarbonových kyselin, esterů a steroidních triterpenů. Sinupret působí sekretolyticky tím, že pomáhá zředit a odstranit hlen z dýchacích cest.

Sinupret, perorální kapky, roztok, se užívá při akutních a chronických zánětech vedlejších dutin nosních a dýchacích cest a jako podpůrná léčba při antibiotické léčbě. Jedná se o onemocnění horních dýchacích cest jako je zánět vedlejších dutin nosních (sinusitida), který se může vyskytovat buď samostatně nebo v kombinaci se zánětem sliznice dutiny nosní (rinosinusitida). Počínající příznaky těchto akutních nekomplikovaných zánětů se projevují výtokem z nosu, následně ucpaným nosem, překrvením nosní sliznice, bolestí tváře nebo hlavy, která se často prohlubuje při předklonění nebo vyvíjením tlaku palcem na postiženou oblast obličeje, a pocitem tlaku v obličeji, hlavně kolem nosu.

Bez porady s lékařem je možné přípravek používat pouze u akutních nekomplikovaných zánětů vedlejších dutin nosních. U chronických zánětů přípravek používejte pouze na doporučení lékaře.

Přípravek mohou používat dospělí, dospívající i děti starší než 1 rok.

Pokud se do 7 dní nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následujícím rozdělení frekvence výskytu:

Velmi časté: více než u 1 z 10 léčených osob
Časté: méně než u 1 z 10 léčených osob, ale u více než u 1 ze 100 léčených osob.
Méně časté: méně než u 1 ze 100 léčených osob, ale u více než u 1 z 1000 léčených osob. Vzácné: méně než u 1 z 1000 léčených osob, ale u více než u 1 z 10000 léčených osob.
Velmi vzácné: méně než u 1 z 10000 léčených osob.
Není známo: z dostupných údajů nelze určit.

Důležité nežádoucí účinky anebo příznaky, kterým byste měli věnovat pozornost a v případě jejich výskytu přijmout opatření.

Ve velmi vzácných případech se mohou vyskytnout žaludeční potíže (mezi jinými bolesti břicha, nevolnost), reakce z přecitlivělosti (vyrážka, zarudnutí kůže, svědění, otok vznikající na různých místech organismu, dušnost, otok obličeje).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Opatření v případě nežádoucích účinků

Jestliže zpozorujete nežádoucí účinek nebo příznaky hypersenzitivní reakce (reakce z přecitlivělosti), přerušte užívání přípravku Sinupret a ihned informujte svého lékaře tak, aby mohl(a) vyhodnotit závažnost příznaků a rozhodnout o nezbytných opatřeních. Pokud se známky hypersenzitivity vyskytly, znovu již tento přípravek neužívejte.

Uchovávání

Uchovávejte Sinupret mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce nebo štítku za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Varování

Neužívejte Sinupret, perorální kapky, roztok

  • Jestliže jste alergický(á) na hořcový kořen, prvosenkový květ, květ bezu černého, šťovíkovou nať, sporýšovou nať nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím Sinupretu se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Poraďte se se svým lékařem, jestliže u Vás příznaky přetrvávají déle než 7-14 dní, jestliže se zhorší nebo se opakovaně vracejí nebo pokud se u Vás objeví horečka, krvácení či hnisavý výtok z nosu, silná bolest, zhoršené vidění, asymetrie střední části obličeje nebo očí či znecitlivění obličeje.

Děti

Přípravek není určen dětem do 1 roku.

Další léčivé přípravky a Sinupret

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Doposud nejsou známy žádné interakce s jinými léčivými přípravky.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Sinupret se v těhotenství a kojení může podávat pouze na základě výslovného doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek obsahuje 19 objemových % alkoholu. K rozkladu alkoholu přijatého v jedné dávce dojde u osob se zdravým metabolismem a normální hmotností během několika minut. Přípravek je bezpečný, ovlivnění pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů je nepravděpodobné.

Sinupret obsahuje ethanol (alkohol)

Tento léčivý přípravek obsahuje 19% obj. alkoholu, tj. do 0,45 g alkoholu v 50 kapkách, což odpovídá do 11,4 ml piva, 4,75 ml vína. V jedné dávce pro děti od 1 do 5 let je 0,135 g alkoholu, což odpovídá 3,4 ml piva nebo 1,4 ml vína.

Je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.

Způsob použití

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Nedoporučí-li Vám Váš lékař jinak, je denní dávkování následující:

Dospívající od 12 let a dospělí 3krát denně 50 kapek
Děti 6-11 let 3krát denně 25 kapek
Děti 1-5 let 3krát denně 15 kapek

V případě potřeby je možno dávku léku podávat až 6 x denně. Zvýšení dávky je však třeba vždy konzultovat s lékařem.

Dávkování je třeba dodržet. Přípravek mohou zvláště děti užívat s ovocnou šťávou nebo s čajem. Dostatečný přívod tekutin působí podpůrně.

Pro účinek Sinupretu je podstatné jeho pravidelné užívání po dobu 7-14 dnů. Pokud do 7 dnů nedojde ke zlepšení příznaků, navštivte svého lékaře.

Pokud u Vás příznaky přetrvávají déle než 7-14 dní nebo se opakovaně vracejí, je nutné poradit se s lékařem.

Při kapání držte lahvičku ve svislé poloze, viz obrázek.

Před použitím dobře protřepat!

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sinupret, než jste měl(a)

V případě, že jste užil(a) více přípravku Sinupret, než jste měl(a), poraďte se s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Sinupret, perorální kapky, roztok

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v léčbě přípravkem Sinupret, podle předpisu Vašeho lékaře nebo podle pokynů v této příbalové informaci.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Další informace

Co Sinupret obsahuje

100 g roztoku obsahuje:

Herbarum extractum pro Sinupret 29,0 g ex:
Gentianae radice 0,2 g;
Primulae flore 0,6 g;
Rumicis herba 0,6 g;
Sambuci flore 0,6 g;
Verbenae herba 0,6 g.

Pomocné látky: ethanol 60% (V/V) (součást herbarum extractum pro Sinupret)., čištěná voda.

1 ml = 0,98 g = 17 kapek.
1 ml obsahuje 0,15 g alkoholu.
100 g kapek obsahuje 19 objemových procent alkoholu.

Jak Sinupret vypadá a co obsahuje toto balení

Sinupret je čirá, žlutohnědá tekutina.

Při skladování se může objevit jemný zákal nebo vyvločkování, což však nemá vliv na účinnost přípravku. V menší míře se může v roztoku tvořit usazenina.

Je dodáván v balení po 50, 100, 200 a 500 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Bionorica SE
Kerschensteinerstrasse 11-15
92318 Neumarkt
Německo

Tel: +49 918123190
Fax: +49 9181231265
e-mail: info@bionorica.de

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Schwabe Czech Republic s.r.o., Čestmírova 1, 140 00 Praha 4, Česká republika; Tel: +420241740 447; email: info@schwabe.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 23.9.2015.


 
 

© 2018 - Jánošíkovi, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Lékárna Na Jihu, Žatec