Samoleceni.cz

 
Nákupní košík
Košík je prázdný

Mastodynon gtt.1x50ml

MASTODYNON

Humánní léčivý přípravek
Před použitím si důkladně
přečtěte příbalovou informaci.

ATC skupina:
FYTOFARMAKA A ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY (ČESKÁ ATC SKUPINA)

Přípravek se používá při poruchách menstruačního cyklu (poruchy frekvence krvácení), při premenstruálním syndromu,spojené často s psychickou nevyrovnaností až depresivní náladou; při fibrocystické mastopatii. Pro ženy ve fertilním (plodném) věku. Čtěte pozorně příbalový leták.

SÚKL kód: 0045546
Výrobce: BIONORICA (Německo)
218 Kč
 

Charakteristika

Mastodynon je lék, který patří do farmakoterapeutické skupiny - fytofarmakum.

Mastodynon je kombinací rostlinných matečných tinktur. Mastodynon ovlivňuje hormonální systém zejména snižováním hladiny prolaktinu (hormon působící především na mléčnou žlázu). Přípravek je určen pro ženy ve fertilním (plodném) věku.

Přípravek se používá při premenstruačním syndromu, který se dostavuje krátce před menstruačním krvácením, a který se projevuje mastodynií (bolest, napětí nebo zvýšená citlivost prsů), psychickou nevyrovnaností, zácpou, otoky, bolestí hlavy / migrénou. V tomto případě lze přípravek užívat bez porady s lékařem.

Pouze po poradě s lékařem se přípravek dále užívá k léčbě mastodynie při nezhoubných bolestivých onemocněních prsu, jako je fibrocystická mastopatie, a při poruchách menstruačního cyklu (poruchy frekvence krvácení).

Před započetím léčby je u menstruačních poruch a pocitů bolesti, tlaku nebo napětí v prsech a hmatných útvarů v prsech vždy nezbytné odborné vyšetření lékařem, který musí ověřit příčiny obtíží a vyloučit případné jiné, závažnější příčiny.

Pokud se do 3 měsíců nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté: více než u 1 z 10 léčených osob.
Časté: méně než u 1 z 10 léčených osob, ale u více než u 1 ze 100 léčených osob.
Méně časté: méně než u 1 ze 100 léčených osob, ale u více než u 1 z 1000 léčených osob. Vzácné: méně než u 1 z 1000 léčených osob, ale u více než u 1 z 10000 léčených osob.
Velmi vzácné: méně než u 1 z 10000 léčených osob.
Není známo: z dostupných údajů nelze určit.

Není známo:

  • závažné alergické reakce s otokem obličeje, dušností a obtížemi při polykání,
  • (alergické) kožní reakce (vyrážka, kopřivka), akné,
  • bolesti hlavy, závratě,
  • trávicí potíže (nevolnost, bolesti břicha),
  • poruchy menstruace.

Při prvních známkách hypersenzitivní (alergické) reakce přestaňte s užíváním Mastodynonu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Uchovávání

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Spotřebujte do 6 měsíců po otevření lahvičky.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku nebo krabičce za "Použitelné do". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace
Stejně jako u jiných rostlinných přípravků, i u Mastodynonu se může objevit v roztoku sraženina nebo zákal, které se mohou vytvářet během skladování. Nemá to však vliv na kvalitu přípravku.

Varování

Neužívejte Mastodynon

  • Jestliže jste alergický(á) na drmek obecný, kohoš žluťuchovitý, brambořík evropský, kulčibu hořkou, kosatec různobarvý, lilii tygrovanou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím Mastodynonu se poraďte se svým lékařem, pokud:

  • máte nebo jste v minulosti měla estrogen - senzitivní nádor (nádor citlivý na ženské pohlavní hormony);
  • jste léčena přípravky ze skupiny agonistů dopaminu (např. léky užívané k léčbě Parkinsonovy choroby), antagonistů dopaminu (např. léky užívané k léčbě psychických poruch), estrogenů (ženské pohlavní hormony) nebo antiestrogenů (např. léky užívané k léčbě rakoviny prsů) (Viz "Další léčivé přípravky a Mastodynon");
  • jste v minulosti měla poruchy funkce či onemocnění podvěsku mozkového (hypofýzy). V případě, že nádory podvěsku mozkového produkují hormon prolaktin (hormon působící především na mléčnou žlázu), může extrakt z drmkových plodů (Vitex Agnus castus) maskovat příznaky nádoru.

Pokud se v průběhu užívání přípravku Mastodynon Vaše příznaky zhorší, poraďte se s lékařem.

Děti

Použití u dětí a dospívajících mladších 14 let nebylo dosud vzhledem k nedostatku údajů stanoveno. Mastodynon by neměl být užíván před nástupem pravidelné menstruace v pubertě.

Další léčivé přípravky a Mastodynon

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.

Vzhledem k tomu, že extrakt z drmkových plodů (Vitex Agnus castus) může stimulovat tvorbu dopaminu a ženských pohlavních hormonů, může dojít ke změně účinků u léků, které působí na podobném principu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Mastodynon není určen k užívání v těhotenství. Z tohoto důvodu Mastodynon v těhotenství neužívejte. Užívání Mastodynonu se v průběhu kojení nedoporučuje. Extrakt z drmkových plodů (Vitex Agnus castus) může ovlivnit ženskou plodnost tím, že reguluje menstruační cyklus.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny žádné studie zkoumající vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Informace o některých složkách přípravku

Mastodynon obsahuje 53 obj. % ethanolu (alkohol) tj. do 0,39 g alkoholu v jedné dávce - 30 kapek, což odpovídá do 10 ml piva nebo 4 ml vína.

Je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.

Způsob použití

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka:

Dospělí a dospívající starší 14 let (Mastodynon by neměl být užíván před nástupem pravidelné menstruace v pubertě)

Jednotlivá dávka: 30 kapek.
Celková denní dávka: 60 kapek.

Užívejte jednotlivou dávku ráno a večer. Kapky užívejte naředěné trochou vody. Mastodynon můžete užívat také s jinou tekutinou.

Abyste dosáhli optimálního léčebného efektu, je doporučeno užívat přípravek nepřetržitě 3 měsíce (užívání nemá být přerušováno ani během menstruace). Pokud příznaky přetrvávají i po nepřetržitém 3 měsíčním užívání, poraďte se s lékařem.

Při odměřování dávky držte lahvičku ve svislé poloze, viz obrázek.

Jestliže jste užila více Mastodynonu, než jste měla

Až dosud nebyly hlášeny žádné případy předávkování.
V případě předávkování se ihned obraťte na svého lékaře.

Jestliže jste zapomněla užít Mastodynon

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku, ale pokračujte v léčbě Mastodynonem podle předpisu Vašeho lékaře nebo podle pokynů v této příbalové informaci.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Další informace

Co Mastodynon obsahuje

Léčivými látkami jsou Agnus castus 1D, Caulophyllum thalictroides 4D, Cyclamen europaeum 4D, Strychnos ignatii 6D, Iris versicolor 2D, Lilium tigrinum 3D.

100 g kapek obsahuje: Agnus castus D 1 20,0 g, Caulophyllum thalictroides D 4 10,0 g, Cyclamen europaeum D 4 10,0 g, Strychnos ignatii D 6 10,0 g, Iris versicolor D 2 20,0 g, Lilium tigrinum D 3 10,0 g. 1 ml = 0,9 g = 30 kapek.

Pomocnou látkou je ethanol.

Jak Mastodynon vypadá a co obsahuje toto balení

Mastodynon je čirá, aromatická, slabě nažloutlá tekutina. Je dodáván v kapacích lahvičkách z hnědého skla (LDPE kapací vložka) s LDPE šroubovacím uzávěrem v balení 50, 100 a 200 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Bionorica SE
Kerschensteinerstrasse 11-15
92318 Neumarkt
Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Česká republikaSchwabe Czech Republic s.r.o.Čestmírova 1140 00 Praha 4Tel: +420241740447, e-mail: info@schwabe.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 5.8.2015.


 
 

© 2018 - Jánošíkovi, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Lékárna Na Jihu, Žatec