Samoleceni.cz

 
Nákupní košík
Košík je prázdný

Hedelix sirup por.sol.1x100ml/2g (KWM)

HEDELIX SIRUP

Humánní léčivý přípravek
Před použitím si důkladně
přečtěte příbalovou informaci.

ATC skupina:
LÉČIVA PROTI NACHLAZENÍ A KAŠLI » BŘEČŤANOVÝ LIST

Přípravek Hedelix sirup se užívá při nemoci dýchacích cest z nachlazení, ke zlepšení obtíží při chronických zánětlivých onemocněních průdušek a kašli.

SÚKL kód: 0043903
Výrobce: KREWEL (Německo)
139 Kč
 

Charakteristika

Hedelix sirup je tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný při kašli provázejícím nachlazení. Přípravek usnadňuje vykašlávání hlenu z dýchacích cest.

Přípravek mohou užívat děti od 4 let, dospívající a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Frekvence nežádoucích účinků je definována takto:
Velmi časté: postihují více než 1 léčeného z 10
Časté: postihují 1 až 10 léčených ze 100
Méně časté: postihují 1 až 10 léčených z 1000
Vzácné: postihují 1 až 10 léčených z 10000
Velmi vzácné: postihují méně než 1 léčeného z 10000
Není známo: četnost z dostupných dat nelze určit

Byl hlášen výskyt alergických reakcí (kopřivka, začervenání, kožní vyrážka a dechová nedostatečnost) a zažívacích obtíží (nevolnost, zvracení, průjem). Četnost výskytu těchto nežádoucích účinků není známa.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Uchovávání

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě za Použitelné do:.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Doba použitelnosti po prvním otevření je 6 měsíců.

Po každém použití obal dobře uzavřete.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo do domácího odpadu.

Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Varování

Neužívejte přípravek Hedelix sirup

  • Jestliže jste alergický(á) na břečťanové listy nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) nebo při přecitlivělosti na rostliny čeledi Araliaceae;
  • při nedostatku argininsukcinát-synthetázy (metabolické onemocnění ureového cyklu);
  • přípravek nepodávejte kojencům a dětem do 2 let věku, neboť u nich existuje riziko zhoršení dýchacích příznaků.

Upozornění a opatření

Dětem od 2 do 4 let není doporučováno přípravek podávat, neboť při léčbě kašle u této věkové skupiny by měl být konzultován lékař.

Trpíte-li zánětem žaludku nebo žaludečním vředem, poraďte se o užívání tohoto přípravku s lékařem.

Při přetrvávajících potížích nebo při výskytu dechové nedostatečnosti, horečky nebo při hnisavém či krvavém hlenu je nutné poradit se s lékařem.

Při užívání přípravků obsahujících extrakt z břečťanového listu se nedoporučuje současně užívat léky tlumící kašel (tzv. antitusika), jako je kodein nebo dextromethorfan.

Hedelix sirup neobsahuje cukr ani alkohol (ethanol). Proto je vhodný i pro diabetiky a pacienty, kteří nesmí užívat léky s obsahem alkoholu.

I při předepsaném způsobu uchovávání může dojít vzhledem k přítomnosti rostlinného extraktu ke vzniku zákalu, mírné roztřepatelné usazeniny nebo nepatrné změně chuti, které neovlivňují kvalitu a účinnost přípravku.

Další léčivé přípravky a přípravek Hedelix sirup

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Užívání přípravku Hedelix sirup společně s jídlem a pitím

Přípravek se užívá buď při jídle, nebo mezi jídly.

Těhotenství, kojení a plodnost

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Přípravek Hedelix sirup se nedoporučuje užívat během těhotenství a kojení vzhledem k nedostatku údajů o užívání extraktu z břečťanového listu těhotnými a kojícími ženami.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ovlivnění schopnosti řídit nebo obsluhovat stroje je nepravděpodobné.

Důležité informace o některých složkách přípravku

1 odměrná lžička (5 ml) obsahuje 1,75 g sorbitolu, což odpovídá 0,44 g fruktózy.
Hedelix sirup nesmí být užíván při intoleranci fruktózy.
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Způsob použití

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka, Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování

Neurčí-li lékař jinak, je obvyklé dávkování:

  • dospělí a dospívající od 12 let: 3krát denně 1 odměrná lžička (5 ml) (odpovídá denní dávce extraktu 120 mg);
  • děti od 5 do 12 let: 3 až 4krát denně 1/2 odměrné lžičky (2,5 ml) (odpovídá denní dávce extraktu 60-80 mg), maximální denní dávka je 10 ml (tj. 80 mg extraktu);
  • děti ve věku 4 roky: 3krát denně 1/2 odměrné lžičky (2,5 ml) (odpovídá denní dávce extraktu 60 mg).

Balení obsahuje dávkovací odměrnou lžičku, která slouží k odměření dávky (1 lžička = 5 ml).

Způsob podání

Perorální podání.

Hedelix sirup se užívá nezředěný buď při jídle, nebo mezi jídly. Zapijte dostatečným množstvím tekutiny.

Obvyklá délka užívání

Pokud u Vás příznaky onemocnění přetrvávají déle než 7 dní, je třeba navštívit lékaře.

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí, musíte se poradit s lékařem.

Při přetrvávajících obtížích nebo při výskytu dušnosti, horečky a hnisavého nebo krvavého hlenu je nutno okamžitě vyhledat lékaře.

Jestliže jste užil(a) větší množství přípravku Hedelix sirup než jste měl(a)

Při požití většího množství léčivého přípravku než je doporučeno, kontaktujte svého lékaře. Větší množství může vyvolat silnější nežádoucí účinky.

Jestliže jste zapomněla(a) užít přípravek Hedelix sirup

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dávkou předepsanou lékařem nebo dávkou doporučenou v této příbalové informaci.

Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře či lékárníka.

Další informace

Co přípravek Hedelix sirup obsahuje

Léčivou látkou je Hederae helicis folii extractum spissum (hustý extrakt z břečťanového listu) (2,2-2,9:1), extrahováno směsí ethanolu 50% (V/V) a propylenglykolu (98:2) 0,8 g ve 100 ml.
Pomocnými látkami jsou glyceromakrogol-hydroxystearát, hyetelosa, nekrystalizující sorbitol 70%, propylenglykol, glycerol, badyáníková silice, čištěná voda.

Jak přípravek Hedelix sirup vypadá a co obsahuje toto balení

Sirup

Čirý, žlutavě hnědý roztok.
Balení: 100 ml, 200 ml
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

K balení je přiložena dávkovací odměrná lžička 5 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Krewel Meuselbach GmbH
Krewelstrasse 2
D-53783 Eitorf, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u zástupce držitele rozhodnutí v ČR:
Krewel Meuselbach s.r.o.
Nám. Gen. Kutlvašra 6
140 00 Praha 4

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12.9.2014.


 
 

© 2018 - Jánošíkovi, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Lékárna Na Jihu, Žatec