Samoleceni.cz

 
Nákupní košík
Košík je prázdný

Strepsils Plus orm.pas. 24

STREPSILS PLUS

Humánní léčivý přípravek
Před použitím si důkladně
přečtěte příbalovou informaci.

ATC skupina:
KRČNÍ LÉČIVA » DICHLOROBENZENMETHANOL

Přípravek se užívá k léčení zánětů dutiny ústní a nosohltanu, při zánětech sliznice dutiny ústní, dásní a jako podpůrná léčba u anginy. Čtěte pozorně příbalový leták.

SÚKL kód: 0044219
Výrobce: RECKITT BENCKISER (Velká Británie)
173 Kč
 

Charakteristika

Strepsils Plus je otorinolaryngologikum, lokální antiseptikum dutiny ústní a hltanu.

Strepsils Plus je kombinovaný přípravek. Obsahuje dichlorbenzenmetanol a amylmetakrezol, které mají antiseptické účinky a ničí bakterie, způsobující bolest v krku a záněty ústní dutiny. Dále obsahuje lidokain, který mírní bolesti místním tlumivým působením na nervová zakončení ve tkáních.

Strepsils Plus se užívá k léčbě zánětlivých onemocnění dutiny ústní a hltanu (bolest v krku, chrapot, afty, zánět dásní).

Pastilky Strepsils Plus mohou užívat dospělí a také děti a dospívající od 12 do 18 let.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen, výjimečně se mohou vyskytnout alergické reakce, které se mohou projevovat jako kožní vyrážka nebo pocit pálení v ústech.

Hlášení nežádoucích účinků:
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Uchovávání

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Varování

Neužívejte Strepsils Plus:

  • jestliže jste alergický(á) na amylmetakrezol, dichlorbenzenmetanol či lidokain nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
  • jestliže jste těhotná nebo kojíte.

Přípravek není určen dětem do 12 let věku.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Strepsils Plus se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 5 dnů nebo objevuje-li se vyšší teplota, bolest hlavy, nevolnost nebo zvracení, poraďte se se svým lékařem.

Další léčivé přípravky a Strepsils Plus

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Účinky Strepsils Plus a účinky dalších léků užívaných k léčbě zánětlivých onemocnění dutiny ústní a hltanu se mohou navzájem ovlivňovat. O vhodnosti užívání přípravku zároveň s těmito léky se poraďte s lékařem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek se nesmí užívat během těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nejsou známy žádné nežádoucí vlivy přípravku na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Strepsils Plus obsahuje glukosu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Způsob použití

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a dospívající nad 12 let
Pastilky se cucají nebo se nechají volně rozplynout v ústech.

Pastilky se mohou užívat každé dvě až tři hodiny. V průběhu 24 hodin by se nemělo užít více než 8 pastilek.

Přípravek je určen ke krátkodobé léčbě; léčba by neměla trvat déle než 5 dnů.

Jestliže jste užil(a) více pastilek Strepsils Plus, než jste měl(a)

Při předávkování, které je vzhledem k charakteru přípravku velmi nepravděpodobné, nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Další informace

Co Strepsils Plus obsahuje

Léčivé látky jsou dichlorbenzenmethanolum 1,2 mg; amylmetacresolum 0,6 mg a lidocaini hydrochloridum 10,0 mg.

Pomocné látky jsou prostý sirup, tekutá glukosa, kyselina vinná, dihydrát sodné soli sacharinu, levomenthol, silice máty peprné, badyáníková silice, chinolinová žluť (E104), indigokarmín (E132).

Jak Strepsils Plus vypadá a co obsahuje toto balení

Světle modrozelené pastilky okrouhlého tvaru charakteristické vůně s vyraženým logem "S" na obou stranách.

Balení obsahuje 2, 6, 8, 12, 16 nebo 24 pastilek.

Držitel rozhodnutí o registraci

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
Slough, Velká Británie

Výrobce

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
Nottingham, Velká Británie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Reckitt Benckiser Healthcare (Czech Republic) spol. s r.o.
Atrium Flóra, Budova C
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3
Tel.: +420227110141

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 6.2.2014.


 
 

© 2018 - Jánošíkovi, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Lékárna Na Jihu, Žatec