Samoleceni.cz

 
Nákupní košík
Košík je prázdný

Excipial mast drm.ung.1x100g

EXCIPIAL MAST

Humánní léčivý přípravek
Před použitím si důkladně
přečtěte příbalovou informaci.

ATC skupina:
EMOLIENCIA A PROTEKTIVA » MĚKKÝ PARAFIN A TUKOVÉ PRODUKTY

Excipial mast se používá jako masťový základy pro individuální přípravu mastí nebo samostatně jako intenzivně promašťující přípravek.

SÚKL kód: 0016464
Výrobce: SPIRIG (Slovenská republika)
147 Kč
 

Charakteristika

Masťový základ Excipial mast je kožním přípravkem k zevnímu použití, který zlepšuje stav pokožky tím, že jí dodává vodu a tuky.

Excipial mast je čistá mast. Je zvlášť vhodná pro trvale suchou pokožku. Svým složením zabraňuje úniku vlhkosti z pokožky. Je vodou smyvatelná.

Excipial mast se používá jako masťový základ pro individuální přípravu mastí. V rámci doplňkové místní léčby kožních onemocnění silně účinnými kožními přípravky (hormonální masti), kterou určí lékař, se používá i samotná. Také ji lze používat pro doléčování chorobných stavů kůže a pro udržení dobrého stavu pokožky v klidovém stadiu onemocnění. Excipial mast mohou používat dospělí, dospívající a děti všech věkových skupin.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při používání přípravku Excipial mast se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Vzácné (mohou postihnout méně než 1 z 1000 pacientů)

  • příznaky přecitlivělosti, zarudnutí, pálení a svědění kůže v místě použití

Reakce vymizí záhy po přerušení používání přípravků, je však třeba další postup projednat s ošetřujícím lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Uchovávání

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Varování

Nepoužívejte Excipial mast

Jestliže jste alergický(á) na kteroukoli složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Excipial mast se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

Další léčivé přípravky a Excipial mast

Excipial mast může nepříznivě ovlivnit vstřebávání jiného zevního přípravku. Proto je vhodné použít přípravky v časových odstupech. O vhodnosti používání jiných přípravků na recept nebo volně prodejných se poraďte s ošetřujícím lékařem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Excipial mast se může používat i v době těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento léčivý přípravek by neměl ovlivnit vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Způsob použití

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, přípravek se nanáší v tenké vrstvě 2- až 3-krát denně na postižená místa. Při kombinaci se silně účinnými kožními přípravky (hormonální masti) určí lékař vhodný léčebný postup, který je nutno dodržovat. Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Další informace

Co Excipial mast obsahuje

Excipial mast je masťový základ bez obsahu léčivé látky.
Pomocnými látkami jsou bílá vazelína, polysorbát 80, polysorbát 40, sorbimakrogol-2000-peroleát.

Jak Excipial mast vypadá a co obsahuje toto balení

Excipial mast je bílá až slabě žlutá homogenní mast.
Excipial mast je dostupná v tubě obsahující 100 g masti.
Zatavená hliníková tuba s plastovým šroubovacím uzávěrem, papírová krabička.

Držitel rozhodnutí o registraci

Galderma-Spirig Česká a Slovenská republika a.s., Bratislava, Slovenská republika

Výrobce

Movianto Česká republika s.r.o., Podolí, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 11.3.2015.


 
 

© 2003 - 2015 Edukafarm, s.r.o. Všechna práva vyhrazena
Aesculap - lékárna Brno