Samoleceni.cz

 
Nákupní košík
Košík je prázdný

Flector EP Tissugel drm.emp.tdr.5ks

FLECTOR EP TISSUGEL

Humánní léčivý přípravek
Před použitím si důkladně
přečtěte příbalovou informaci.

ATC skupina:
LOKÁLNÍ LÉČIVA K TERAPII BOLESTÍ SVALŮ A KLOUBŮ » DIKLOFENAK

Přípravek Flector EP Tissugel je určen pro lokální léčbu poúrazových stavů pohybového ústrojí, jako je pohmoždění kloubů, svalů a šlach. Speciální léková forma zaručuje účinnost až 12 hodin.

SÚKL kód: 0014830
Výrobce: IBI (Česká republika)
265 Kč
 

Charakteristika

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
FLECTOR EP TISSUGEL je nesteroidní protizánětlivé léčivo k místnímu podání.
Léčivou látkou přípravku je diklofenak epolamin, který při zevním použití proniká kůží do podkožních tkání, kde působí protizánětlivě, snižuje tvorbu otoků a snižuje bolest.

Přípravek FLECTOR EP TISSUGEL je určen pro místní léčbu bolesti a zánětů šlach, kloubů a svalů způsobených úrazem, jako je vyvrtnutí kloubů, pohmoždění a natržení svalů a šlach.
Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 16 let.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Možnými nežádoucími účinky jsou kožní reakce, které jsou obvykle velmi mírné, lokalizované a většinou samy zmizí.

Nežádoucí účinky jsou řazeny podle četnosti výskytu, nejčastější jako první.
Vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 léčeného z 1000)
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 léčeného z 10000)

Infekční a parazitární onemocnění
Velmi vzácné: vyrážka s drobnými puchýřky.

Poruchy imunitního systému
Velmi vzácné: přecitlivělost (včetně kopřivky). Angioneurotický edém (otok různých částí těla, nejčastěji v obličeji nebo v oblasti krku). Anafylaktický typ reakce (rychle se rozvíjející závažná alergická reakce).

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Velmi vzácné: průduškové astma.

Poruchy kůže a podkoží
Vzácné a velmi vzácné: vyrážka, ekzém, zčervenání kůže, alergické kožní reakce.
Vzácné: dermatitida bulózní (např. erythema bullosum-kožní postižení s tvorbou velkých puchýřů).
Velmi vzácné: zvýšená citlivost kůže na sluneční záření.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Vzácné a velmi vzácné: reakce v místě léčby.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Varování

Nepoužívejte FLECTOR EP TISSUGEL:

  • Jestliže jste alergický(á) na diklofenak, kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6,
  • pokud u Vás již došlo po užívání přípravků s kyselinou acetylsalicylovou nebo po užívání nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID) k záchvatu astmatu, výsevu kopřivky nebo vzniku akutní rýmy,
  • máte-li poškozenou kůži, bez ohledu na to, zda je příčinou zánět kůže, ekzém, infekce, spálenina nebo zranění,
  • během posledních třech měsíců těhotenství,
  • máte-li aktivní vředovou chorobu žaludku nebo dvanáctníku,
  • jestliže jste mladší 16 let.

Upozornění a opatření

Možnost celkových nežádoucích účinků po použití diklofenaku léčivá náplast nelze vyloučit v případě, že přípravek je použit na velkých plochách kůže a po delší dobu.

Léčivá náplast může být použita pouze na neporušenou, zdravou pokožku. Nesmí se používat na poraněnou kůži nebo otevřené rány po zranění. Přípravek by se neměl dostat do styku s očima a sliznicemi.

Nežádoucí účinky mohou být minimalizovány užíváním nejnižší účinné dávky po co nejkratší dobu nutnou k léčbě příznaků onemocnění.

Náplast není určena pro použití s neprodyšnými okluzivními obvazy.

Přerušte léčbu okamžitě, pokud se po použití léčivé náplasti objeví kožní vyrážka.

Nepoužívejte současně se systémovými (podávanými celkově např. ve formě tablet nebo injekcí) nesteroidními protizánětlivými léky ani neaplikujte při užívání jakéhokoli jiného léčivého přípravku obsahujícího diklofenak nebo jiné nesteroidní protizánětlivé látky.

Přestože celkové účinky by měly být nízké, měly by být náplasti používány s opatrností u pacientů s poruchou funkce ledvin, srdce nebo jater, s prodělaným vředem žaludku nebo dvanáctníku, zánětlivým onemocněním střev nebo se sklonem ke krvácení. V těchto případech se před použitím přípravku poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Nesteroidní protizánětlivé léky by měly být používány se zvláštní opatrností u starších pacientů, kteří jsou náchylnější k nežádoucím účinkům.

Chraňte se před vystavením se přímému slunečnímu světlu a ultrafialovému záření solária ještě asi jeden den po odstranění náplastí, aby se snížilo riziko vzniku fotosenzitivity.

Děti a dospívající (mladší 16 let)
U dětí a dospívajících mladších 16 let nejsou dostupné dostatečné údaje o bezpečnosti a účinnosti přípravku.

Další léčivé přípravky a přípravek FLECTOR EP TISSUGEL

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Vzhledem k tomu, že celkové působení diklofenaku během používání léčivých náplastí je velmi nízké, je riziko vzájemného ovlivnění mezi přípravkem FLECTOR EP TISSUGEL a jinými léčivými přípravky zanedbatelné.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Těhotenství:

Celkové množství diklofenaku v krvi je nižší po místním podání, ve srovnání s celkově podávaným přípravkem, přesto se doporučují následující opatření:

V průběhu první a druhé třetiny těhotenství nepoužívejte diklofenak pokud to není nezbytně nutné. Je-li diklofenak používán u žen, které chtějí otěhotnět nebo jsou v prvním a druhém trimestru těhotenství, musí být dávka co nejnižší a doba léčby co nejkratší. O užívání přípravku v první a druhé třetině těhotenství se vždy poraďte s lékařem.

Během posledních 3 měsíců těhotenství se přípravek FLECTOR EP TISSUGEL nesmí používat.

Kojení:

Diklofenak se vylučuje do mateřského mléka pouze v malých množstvích.

Vzhledem k nedostatku informací o použití místně podávaného diklofenaku u kojících žen, by přípravek měl být používán v období kojení pouze na radu lékaře. FLECTOR EP TISSUGEL by neměl být aplikován na prsa kojících matek, ani jinde na velkých plochách kůže a neměl by být používán po delší dobu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Léčivá náplast FLECTOR EP TISSUGEL nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek FLECTOR EP TISSUGEL obsahuje

methylparaben a propylparaben. To může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné). Přípravek obsahuje propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže.

Způsob použití

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek je určen pouze k místnímu použití.

Dávkování

Přípravek musí být aplikován pouze na neporušenou pokožku a nemá být používán při koupání a sprchování.

Transdermální náplast se používá pouze tak krátce, jak je to možné v závislosti na druhu obtíží. Přípravek nesmí být používán déle než 14 dnů.

Dospělí

Obvyklý režim dávkování je 1 nebo 2 náplasti denně (tj. jedna aplikace každých 12 nebo 24 hodin) po dobu až 14 dní.

Pokud nedojde ke zlepšení během doporučované doby léčby, je třeba se poradit s lékařem.

Děti a dospívající do 16 let

Tuto transdermální náplast se nedoporučuje používat u dětí a dospívajících mladších 16 let, protože neexistuje dostatek údajů o bezpečnosti a účinnosti.

U dospívajících od 16 let výše, pokud je přípravek potřeba užívat déle než 7 dní k úlevě od bolesti, nebo pokud se příznaky zhoršují, se pacientům nebo jejich rodičům doporučuje vyhledat lékaře.

Starší pacienti: tento lék by měl být užíván s opatrností u starších pacientů, kteří jsou náchylnější k nežádoucím účinkům.

Pacienti se sníženou funkcí jater nebo ledvin

Transdermální léčivé náplasti FLECTOR EP TISSUGEL by měly být používány s opatrností u pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin, přestože celkové účinky jsou minimální.

Způsob podání

Po rozstřižení obálky vyjměte jednu léčivou náplast, odstraňte plastovou fólii, která se používá k ochraně samolepicího povrchu a aplikujte na bolestivý kloub nebo na postižené místo. Je-li to nezbytné, mohou být náplasti drženy na místě pomocí elastické síťky.

Pečlivě uzavřete obálku uzávěrem. Náplast by měla být použita celá.

Další informace

Co přípravek FLECTOR EP TISSUGEL obsahuje

Léčivá látka: Diclofenacum epolaminum 180 mg v jedné náplasti.
Pomocné látky: želatina, povidon 700, krystalizující sorbitol 70%, kaolin, oxid titaničitý, propylenglykol, metylparaben, propylparaben, dihydrát dinatrium edetátu, kyselina vinná, hydrát dihydroxyaluminium-glycinátu, sodná sůl karmelózy, natrium-polyakrylát, butandiol, polysorbát 80, parfém, čištěná voda.

Jak přípravek FLECTOR EP TISSUGEL vypadá a co obsahuje toto balení

Transdermální léčivá náplast.
Popis přípravku: bílá nebo krémová až velmi slabě nahnědlá lepivá pasta nanesená na netkané tkanině, se slabou vůní.
Balení: 2, 5 nebo 10 ks náplastí (14 x 10 cm).
Všechny velikosti balení nemusí být na trhu.

Držitel rozhodnutí o registraci

IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

Výrobce

Altergon Italia S.r.l., Morra de Sanctis, Itálie.

Vyrobeno ve spolupráci s IBSA Institut Biochimique SA, Lugano, Švýcarsko.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
IBI, spol. s r.o.
Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1
Tel.: 00420221111500, fax: 00420222247428
e-mail: ibi@ibi.cz,

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 23.4.2014.


Související produkty

Leni COMPLEX Náplast 5ks
Leni COMPLEXTM je zdravotnický prostředek. Díky svému složení s obsahem Pycnogenolu...
408 Kč

 
 

© 2018 - Jánošíkovi, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Lékárna Na Jihu, Žatec