Samoleceni.cz

 
Nákupní košík
Košík je prázdný

Ajatin Profarma Tinktura tct.1x50ml

AJATIN PROFARMA TINKTURA

Humánní léčivý přípravek
Před použitím si důkladně
přečtěte příbalovou informaci.

ATC skupina:
ANTISEPTIKA A DEZINFICIENCIA » KVARTERNÍ AMONIOVÉ SLOUČENIMY

Přípravek je určen k dezinfekci běžných povrchových poranění, před vpichem a na dezinfekci operačního pole před menšími operačními zákroky. Čtěte pozorně příbalový leták.

SÚKL kód: 0058236
Výrobce: PROFARMA PRODUKT (Česká republika)
49 Kč
 

Charakteristika

Přípravek je určen k dezinfekci běžných drobných kožních poranění a dále k dezinfekci kůže před operací. AJATIN PROFARMA tinktura je přípravek, který ničí choroboplodné zárodky. Je určen pro kožní podání. U závažných, hlubokých poranění nebo při větším rozsahu rány je nutno vyhledat lékaře.
Přípravek mohou používat pacienti všech věkových kategorií.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

U přecitlivělých osob nebo po opakovaném použití se mohou na pokožce objevit vyrážky různého charakteru a intenzity (frekvence jejich výskytu není známa).
Při případném objevení nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším používání přípravku poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Uchovávání

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě 15 až 25 °C. Chraňte před chladem a mrazem. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku případně i na krabičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Varování

Nepoužívejte AJATIN PROFARMA tinkturu

Jestliže jste alergický(á) na benzododecinium-bromid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Přípravek Ajatin Profarma se nesmí užívat vnitřně.
Při aplikaci pomocí mechanického rozprašovače se přípravek nesmí dostat do oka a nesmí se vdechovat.

Pokud v ráně dojde k rozvoji zánětu či infekce (zarudnutí, otok, bolest v ráně, přítomnost hnisu), nebo se objeví celkové příznaky (např. horečka, zimnice), vyhledejte lékaře.
V případě kožního onemocnění se o používání přípravku poraďte s lékařem.

Při podráždění kůže způsobeném tímto přípravkem je nutno použít dezinfekční prostředek jiného chemického složení.

Barevná složka přípravku zbarvuje trvale některé plastické hmoty a vlákna.
Z pokožky se přípravek odstraňuje velmi dobře benzinalkoholem.
Při nízkých teplotách přípravek Ajatin Profarma vytváří bílý zákal a sediment, které vymizí při uložení na teplejší místo (asi 22 °C).

Děti a dospívající

Přípravek mohou používat dospělí, děti a dospívající.

Další léčivé přípravky a AJATIN PROFARMA tinktura

Mýdlo (alkálie) ruší dezinfekční účinek přípravku Ajatin Profarma.
Není vhodná kombinace přípravku Ajatin Profarma se silně oxidujícími látkami (např. s peroxidem vodíku).

Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek lze používat v těhotenství, během kojení a mohou ho používat ženy v plodném věku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ajatin Profarma tinktura nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Způsob použití

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Důkladně potřete ošetřované místo tampónem plně prosáklým tinkturou, po ošetření kůže je třeba počkat do zaschnutí tinktury.
U přípravku s mechanickým rozprašovačem nastříkejte přípravek na ošetřované místo pomocí mechanického rozprašovače ze vzdálenosti 10 cm tak, aby došlo ke zvlhčení celé ošetřované oblasti. Po ošetření kůže je třeba počkat do zaschnutí tinktury. Před prvním použitím přípravku několikrát stiskněte mechanický rozprašovač, dokud není rozprašování roztoku rovnoměrné.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek lze používat u pacientů všech věkových kategorií.

Pokud se poranění do 3 dnů nehojí nebo přetrvává, poraďte se s lékařem.
Pokud se v ráně objeví příznaky zánětu či infekce nebo se u Vás objeví celkové příznaky (např. horečka, zimnice), vyhledejte ihned lékaře.

Další informace

Co přípravek AJATIN PROFARMA tinktura obsahuje

Léčivou látkou je benzododecinii bromidi solutio 10%.
Pomocnými látkami jsou ethanol denaturovaný thymolem, čištěná voda a citronová žluť.

Jak přípravek AJATIN PROFARMA tinktura vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek AJATIN PROFARMA tinktura je čirý žlutooranžový roztok charakteristického zápachu. Je balený v lahvičce (10 ml, 25 ml, 50 ml) nebo lahvi (1000 ml) se šroubovacím uzávěrem garantujícím neporušenost obalu nebo v lahvičce s mechanickým rozprašovačem (10 ml, 25 ml, 50 ml tinktury).
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

PROFARMA-PRODUKT, s.r.o., Liberecká 20, 466 01 Jablonec nad Nisou, Česká republika
Tel/ fax: +420483100308, e-mail: profarma@profarma.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2.9.2015.

Jestli potřebujete jakoukoli informaci o tomto přípravku, kontaktujte prosím držitele rozhodnutí o registraci.


 
 

© 2018 - Jánošíkovi, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Lékárna Na Jihu, Žatec