Samoleceni.cz

 
Nákupní košík
Košík je prázdný

Ditustat por.gtt.sol.1x25ml

DITUSTAT

Humánní léčivý přípravek
Před použitím si důkladně
přečtěte příbalovou informaci.

ATC skupina:
LÉČIVA PROTI NACHLAZENÍ A KAŠLI » DROPROPIZIN

Ditustat tlumí dráždivý kašel při zánětech hrtanu, akutních i chronických zánětech dýchacích cest, pneumotoraxu a krvácení z dýchacích cest. Přípravek je určen pro dospělé i děti od 6 měsíců. Čtěte pozorně příbalový leták.

SÚKL kód: 0014723
Výrobce: IVAX (Česká republika)
85 Kč
 

Charakteristika

DITUSTAT je lék tlumící dráždivý kašel (antitusikum). Svým působením snižuje dráždivost v oblasti hrtanu a průdušnice a tlumí kašel. Může příznivě ovlivnit i kašel alergického původu.

DITUSTAT tlumí dráždivý, neproduktivní kašel při onemocněních dýchacích cest.

Bez porady s lékařem je možné přípravek užívat u kašle provázejícího akutní onemocnění dýchacích cest. U chronického kašle se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře.

Tento přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 měsíců věku.

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe (u dětí do 3 dnů) nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i DITUSTAT nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky nejsou časté. Může se vyskytnout nevolnost, zvracení, pálení žáhy, poruchy zažívání, průjem, slabost, ospalost, bolesti hlavy a bušení srdce.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Uchovávání

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Varování

Neužívejte DITUSTAT

  • Jestliže jste alergický(á) na dropropizin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
  • Jestliže trpíte onemocněním se zvýšenou produkcí hlenu v dýchacích cestách.
  • Jestliže trpíte dědičným onemocněním zvaným Kartagenerův syndrom neboli ciliární dyskinesie (porucha pohyblivosti řasinek a transportu hlenu z dýchacích cest).
  • Jestliže jste těhotná nebo kojíte.
  • Nepodávejte dětem do 6 měsíců věku.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku DITUSTAT se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku DITUSTAT je zapotřebí:

  • jestliže trpíte onemocněním jater nebo ledvin.
  • jestliže užíváte léky s tlumivým účinkem (sedativa).

Další léčivé přípravky a DITUSTAT

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek DITUSTAT byste neměl(a) užívat pokud současně užíváte sedativa (léky na uklidnění), neboť může dojít k zesílení jejich tlumivého účinku. Není vhodné kombinovat DITUSTAT s léky usnadňujícími vykašlávání hlenu (expektorancia) bez předchozí porady s lékařem.

DITUSTAT s jídlem a pitím

Nejvhodnější je užívat lék asi půl hodiny před jídlem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

DITUSTAT nesmí užívat těhotné ani kojící ženy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

DITUSTAT má mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Způsob použití

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, dávkuje se přípravek DITUSTAT podle věku pacienta:

Použití u dětí

Děti:

Věk dítěte Odpovídající dávkování
6-12 měsíců 6 kapek 3-4krát denně
1-3 roky 13 kapek 3-4krát denně
3-13 roků 26 kapek 3-4krát denně

Před použitím přípravku u malých dětí se poraďte s lékařem.

Dospívající od 13 let a dospělí: 52 kapek 3-4krát denně.

Jednotlivé dávky nesmí být užity dříve než za 4 hodiny od podání dávky předchozí.

Způsob podání:

Přípravek nakapejte na lžičku nebo do menšího množství tekutiny. Kapejte z lahvičky ve svislé poloze dnem vzhůru. Po užití zapijte vodou nebo ovocnou šťávou. Přípravek užívejte půl hodiny před jídlem.

Pokud se příznaky onemocnění do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nezlepší nebo se zhoršují, poraďte se s lékařem.

Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 5 dní (u dětí ne déle než 3 dny).

Jestliže jste užil(a) více přípravku DITUSTAT, než jste měl(a)

Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem či dospělým, okamžitě vyhledejte lékaře či lékárníka

Jestliže jste zapomněl(a) užít DITUSTAT:

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Další informace

Co DITUSTAT obsahuje

Léčivou látkou je dropropizinum 22 mg v 1 ml roztoku (1 ml = 26 kapek).
Pomocné látky jsou badyáníková silice, silice máty peprné, polysorbát 80, monohydrát citronové kyseliny, monohydrát sodné soli sacharinu, kyselina sorbová a čištěná voda.

Jak DITUSTAT vypadá a co obsahuje toto balení

Čirý, velmi slabě žlutý až žlutý roztok charakteristické vůně po anýzu a mátě.

Velikost balení: 10 ml, 25 ml a 50 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Teva Czech Industries s.r.o.
Ostravská 29, č.p. 305
747 70 Opava-Komárov
Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11.2.2015.


 
 

© 2018 - Jánošíkovi, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Lékárna Na Jihu, Žatec