Samoleceni.cz

 
Nákupní košík
Košík je prázdný

Tussin por.gtt.sol.1x25ml

TUSSIN

Humánní léčivý přípravek
Před použitím si důkladně
přečtěte příbalovou informaci.

ATC skupina:
LÉČIVA PROTI NACHLAZENÍ A KAŠLI » BUTAMIRÁT

Přípravek se používá k léčbě suchého, dráždivého a obtížně ztišitelného kašle při virových infekcích horních a dolních dýchacích cest. Čtěte pozorně příbalový leták.

SÚKL kód: 0014725
Výrobce: IVAX (Česká republika)
80 Kč
 

Charakteristika

Přípravek TUSSIN tlumí dráždění ke kašli. Na rozdíl od přípravků, obsahujících kodein, nepůsobí útlum dechového centra a nevyvolává návyk při dlouhodobém užívání.

Přípravek se užívá se k léčbě suchého, dráždivého a obtížně ztišitelného kašle různého původu, např. při virových infekcích horních a dolních dýchacích cest, při zánětech horních cest dýchacích, při zánětu hltanu, hrtanu, průdušek a průdušnice.

Přípravek TUSSIN lze na doporučení lékaře podat i u kašle při tuberkulóze nebo při zaprášení plic, nebo k utišení kašle před a po operaci nebo před diagnostickým zákrokem v dýchacích cestách.

Přípravek mohou používat dospělí, dospívající i děti od 2 měsíců věku.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se vyskytnout zažívací potíže (nevolnost či průjem), závratě a kožní vyrážka.

V případě výskytu kožních reakcí z přecitlivělosti, nebo pokud u vás přetrvávají ostatní uvedené potíže, přerušte užívání přípravku a vyhledejte lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. Státní ústav pro kontrolu léčiv; Šrobárova 48; 100 41 Praha 10; Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Uchovávání

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chraňte před chladem a mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Varování

Neužívejte přípravek TUSSIN

  • jestliže jste alergický(á) na butamirát-citrát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
  • v prvních třech měsících těhotenství;
  • nepodávejte dětem do 2 měsíců věku.

Upozornění a opatření

  • Jestliže jste v druhém či třetím trimestru (tj. ve 4.-9. měsíci) těhotenství. Poraďte se o vhodnosti užívání tohoto přípravku s lékařem.
  • Pokud se u Vás v průběhu užívání tohoto přípravku objeví vyrážka, průjem nebo závratě, doporučuje se snížení dávky přípravku.

Další léčivé přípravky a přípravek TUSSIN

Interakce nejsou dosud známy.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Neužívejte přípravek TUSSIN v prvních třech měsících těhotenství. V dalších měsících těhotenství je nutná zvláštní opatrnost při užití přípravku TUSSIN, a je rovněž nutno vzít v úvahu, že přípravek obsahuje ethanol. Proto se o vhodnosti užívání přípravku poraďte s lékařem.

V období kojení je možné přípravek TUSSIN užívat, nicméně je nutno vzít v úvahu, že přípravek obsahuje ethanol.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek TUSSIN nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Tussin obsahuje alkohol (ethanol).

Tento přípravek obsahuje 28% obj. ethanolu, jednotlivá dávka (= 35 kapek) obsahuje do 0,269 g ethanolu, což odpovídá 7 ml piva (5% obj. ethanolu) nebo 3 ml vína (12% ethanolu). Vzhledem k obsahu ethanolu může být přípravek škodlivý pro pacienty trpící alkoholismem, a dále je třeba tuto skutečnost vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a u vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním, epilepsií, poškozením nebo onemocněním mozku.

Způsob použití

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci nebo podle pokynů Vašeho lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, dávkuje se přípravek TUSSIN podle hmotnosti pacienta:

 

Hmotnost Počet kapek v jedné dávce Počet dávek na den
do 7 kg 7 3-4
8-12 kg 8 3-4
13-20 kg 10 3-4
21-30 kg 12 3-4
31-40 kg 14 3-4
41-50 kg 20 3
51-70 kg 30 3
nad 70 kg 35 3

Přípravek se užívá nebo podává dětem po jídle. Příslušné množství roztoku se odkape z lahvičky ve svislé poloze, dnem vzhůru a to do vody, čaje nebo ovocné šťávy. Minimální příjem tekutiny by měl být při každém podání kapek asi 100 ml.

Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, vyhledejte lékaře.

Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dní.

Pokud se u Vás během užívání přípravku objeví horečka, dušnost nebo hnisavý hlen, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku TUSSIN více, než jste měl(a)

Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem či dospělým, okamžitě vyhledejte lékaře či lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek TUSSIN

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Další informace

Co přípravek TUSSIN obsahuje

Léčivou látkou je butamirati citras 4,62 mg v 1 ml roztoku (1 ml = 34 kapek), tj. 0,127-0,133 mg v jedné kapce.

Pomocnými látkami jsou ethanol 96%, propylenglykol, polysorbát 80, aroma alpských květin, tekutý lékořicový extrakt a čištěná voda.

Jak přípravek TUSSIN vypadá a co obsahuje toto balení

Čirá žlutá až žlutohnědá kapalina, nasládlé, mírně hořké chuti.

Velikost balení: 10 ml a 25 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, PSČ 747 70 Opava, Komárov, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16.10.2013.


 
 

© 2018 - Jánošíkovi, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Lékárna Na Jihu, Žatec