Samoleceni.cz

 
Nákupní košík
Košík je prázdný

Novo-Passit sol.1x100ml

NOVO-PASSIT

Humánní léčivý přípravek
Před použitím si důkladně
přečtěte příbalovou informaci.

ATC skupina:
PSYCHOLEPTIKA » HYPNOTIKA A SEDATIVA V KOMBINACI, KROMĚ BARBITURÁTŮ

Sedativum, anxiolytikum. Lék Novo-Passit je účinný při nespavosti, neklidu, úzkosti, strachu, při bolestech hlavy a při klimakterických potížích.

SÚKL kód: 0088664
Výrobce: IVAX (Česká republika)
87 Kč
 

Charakteristika

Přípravek je kombinací rostlinných extraktů se sedativním (tlumivým) účinkem a guaifenesinu.

Guaifenesin odstraňuje strach a úzkost a uvolňuje kosterní (příčně pruhované) svalstvo.

Bez porady s lékařem se přípravek užívá k léčbě úzkosti a předrážděnosti projevující se nízkou výkonností, únavou, roztržitostí, sníženou koncentrací, nespavostí, vyčerpaností a poruchami paměti.

Dále se přípravek používá k léčbě lehčích forem nespavosti a k léčbě bolesti hlavy, která je podmíněna psychickým napětím.

Kromě toho se přípravek Novo-Passit může na doporučení lékaře používat při zvýšené nervosvalové dráždivosti nervového původu (projevující se brněním prstů či jazyka a v těžších případech bolestivými svalovými křečemi), při psychických potížích během menopauzy (přechodu), při problémech se zažíváním (porucha nervové regulace zažívání - např. dráždivé tlusté střevo) a u svědivých kožních onemocnění (ekzém, kopřivka) vyvolaných psychickými problémy.

Přípravek mohou užívat dospělí a dospívající ve věku od 12 let.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Vzácně (u více než 1 pacienta z 10000) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky: ospalost, závratě, únava, svědění, vyrážka, žaludeční problémy (žaludeční potíže doprovázené pocitem na zvracení, zvracením, křečemi, pálením žáhy, průjmem, zácpou) a lehká svalová slabost.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku

Uchovávání

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Neuchovávejte v chladničce, chraňte před mrazem.

Lahvičku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Varování

Neužívejte přípravek Novo-Passit

 • jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • jestliže trpíte svalovou slabostí (myasthenia gravis);
 • jestliže trpíte epilepsií;
 • jestliže užíváte léky k potlačení imunitní reakce, jako je cyklosporin nebo takrolimus (viz bod "Další léčivé přípravky a přípravek Novo-Passit");
 • jestliže užíváte některé léky k léčbě AIDS, jako jsou inhibitory proteáz (viz bod "Další léčivé přípravky a přípravek Novo-Passit").

Nepodávejte dětem do 12 let věku.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Novo-Passit se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • jestliže máte závažné jaterní onemocnění;
 • jestliže užíváte léky tlumící centrální nervový systém (např. léky na uklidnění a na spaní);
 • jestliže jste těhotná (zvláště v prvních třech měsících těhotenství);
 • jestliže kojíte;
 • jestliže užíváte přípravky k léčbě deprese ze skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) (viz bod "Další léčivé přípravky a přípravek Novo-Passit");
 • jestliže užíváte léky k léčbě migrény ze skupiny triptanů (viz bod "Další léčivé přípravky a přípravek Novo-Passit");
 • jestliže užíváte theofylin, digoxin, léky k léčbě epilepsie (karbamazepin, fenobarbital, fenytoin), warfarin nebo hormonální antikoncepci (viz bod "Další léčivé přípravky a přípravek Novo-Passit");
 • Při užívání tohoto přípravku byste se měl(a), zvláště pokud máte světlou pokožkou, vyhýbat intenzivnímu UV (ultrafialovému) záření (slunění, horské slunce, solária).

Děti a dospívající

Přípravek Novo-Passit se nesmí podávat dětem do 12 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Novo-Passit

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Účinky přípravku Novo-Passit a jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat.

Přípravek zesiluje tlumivý účinek alkoholu a jiných látek, které tlumí centrální nervový systém.

Současné podání léků uvolňujících kosterní svalstvo (centrálně působící svalová relaxancia) společně s přípravkem Novo-Passit může zesilovat nežádoucí účinky, a to zvláště svalovou slabost.

Extrakt třezalky tečkované obsažený v přípravku Novo-Passit snižuje účinnost:

 • léků, které se používají k zabránění otěhotnění (hormonální antikoncepce). Během léčby přípravkem Novo-Passit tak může dojít k selhání hormonální antikoncepce. Užíváte-li hormonální antikoncepci, během léčby přípravkem Novo-Passit se doporučuje použít ještě další (bariérovou) antikoncepční metodu (např. kondom).
 • léků tlumících imunitní reakci organizmu, což se využívá hlavně po transplantacích (imunosupresivní látky jako cyklosporin a takrolimus) (viz bod "Neužívejte přípravek Novo-Passit").
 • některých léků používaných při léčbě AIDS, jako jsou inhibitory proteáz (viz bod "Neužívejte přípravek Novo-Passit").
 • léků na ředění krve (warfarin).
 • léků na onemocnění průdušek (theofylin).
 • léků používaných na zlepšení činnosti srdce (digoxin).
 • léků používaných k léčbě epilepsie (karbamazepin, fenobarbital, fenytoin).
 • léků k léčbě deprese (amitriptylin).
 • léků k léčbě deprese ze skupiny SSRI (citalopram, escitalopram, fluvoxamin, fluoxetin, paroxetin, sertralin).
 • léků k léčbě migrény ze skupiny triptanů (sumatriptan, rizatriptan, naratriptan, zolmitriptan, eletriptan, almotriptan, frovatriptan).

Užíváte-li některý z výše vyjmenovaných léků, poraďte se o užívání přípravku Novo-Passit s ošetřujícím lékařem.

Přípravek může způsobit falešně pozitivní výsledky laboratorních testů, při nichž se stanovuje kyselina 5-hydroxyindoloctová a kyselina vanilmandlová v moči. Pokud budete podstupovat uvedené vyšetření moči, léčba přípravkem Novo-Passit musí být přerušena 48 hodin před plánovaným sběrem moči.

Přípravek Novo-Passit s jídlem a pitím

Přípravek lze podávat přímo z odměrky. Lze jej také smíchat s nápojem (ovocnou šťávou s výjimkou grapefruitové, čajem atd.) a vypít. Grapefruitová šťáva může ovlivňovat účinek přípravku Novo-Passit, a proto nesmí být míchána s tímto přípravkem.

Těhotenství a kojení

Přípravek Novo-Passit se během těhotenství a při kojení podává pouze v nezbytně nutných případech.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Léčba tímto přípravkem může být doprovázena útlumem, jehož výskyt je většinou závislý na individuální reakci pacienta. Nevykonávejte během léčby činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, jako je řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.

Údaje o některých složkách přípravku

Přípravek Novo-Passit obsahuje 1,99 g směsi fruktózy a glukózy v jedné dávce (5 ml). To by mělo být vzato v úvahu u pacientů trpících diabetem (cukrovkou). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Přípravek Novo-Passit obsahuje až 13,2 objemových procent alkoholu (% obj.). Jedna dávka (5 ml) obsahuje do 520 mg alkoholu, což odpovídá 13,2 ml ml piva a 5,5 ml vína (počítáno na 5% resp. 12% alkoholu). Vzhledem k obsahu alkoholu je přípravek škodlivý pro alkoholiky a dále je nutno tuto skutečnost vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.

Způsob použití

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Dospělí, starší pacienti a dospívající od 12 let:

Obvyklá dávka je 5 ml přípravku třikrát denně. V případě potřeby lze dávku zvýšit na 10 ml třikrát denně.
V případě nežádoucího útlumu se však doporučuje snížit ranní a polední dávku o polovinu, tzn. užívat 2,5 ml ráno a 2,5 ml v poledne, a večer pak podávat 5 ml.

Dávka se může upravit podle individuální reakce pacienta. Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup 4-6 hodin.

Maximální denní dávka tohoto přípravku je 30 ml přípravku.

Jednotlivá dávka se odměří pomocí přiložené dávkovací odměrky.

Přípravek se podává přímo z odměrky. Lze jej také smíchat s nápojem (ovocná šťáva s výjimkou grapefruitové, čaj atd.) a vypít.

Délka léčby

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 14 dní.

U onemocnění, u nichž se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře, Vám Váš lékař sdělí, jak dlouho máte přípravek užívat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Novo-Passit, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Novo-Passit, než jste měl(a), informujte o tom okamžitě svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Novo-Passit

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

Další informace

Co přípravek Novo-Passit obsahuje

Léčivými látkami jsou:
Herbarum extractum pro Passit fluidum 7,75 g (odpovídá Hyperici herba 357-512 mg, Passiflorae herba 71-102 mg, Valerianae radix 357-512 mg, Crataegi folium cum flore 357-512 mg, Lupuli flos 357-512 mg, Melissae herba 143-205 mg, Sambuci flos 143-205 mg, extrahováno vodou), guaifenesinum 4,0 g ve 100 ml perorálního roztoku.

Pomocnými látkami jsou:
Natrium-cyklamát, xanthanová klovatina, invertosa 50%, natrium-benzoát, monohydrát sodné soli sacharinu, ethanol 96% obj., pomerančové aroma, dihydrát natrium-citrátu, maltodextrin, propylenglykol, čištěná voda.

Jak přípravek Novo-Passit vypadá a co obsahuje toto balení

Čirá až mírně zakalená červenohnědá až hnědá sirupovitá tekutina charakteristického zápachu a chuti. Po čase vzniklý zákal nebo jemná roztřepatelná sraženina nejsou na závadu účinnosti přípravku.

Lahvička z hnědého skla, PP uzávěr, PE těsnící vložka, PP odměrka (10 ml, kalibrována na 2,5 ml, 5 ml, 7,5 ml a 10 ml), krabička.

Velikost balení:
Roztok v lahvičce: 100 ml, 200 ml nebo 450 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, Opava-Komárov, Česká republika.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11.2.2015.


 
 

© 2003 - 2015 Edukafarm, s.r.o. Všechna práva vyhrazena
Aesculap - lékárna Brno