Samoleceni.cz

 
Nákupní košík
Košík je prázdný

Celaskon long effect por.cps.pro.30x500mg

CELASKON LONG EFFECT

Humánní léčivý přípravek
Před použitím si důkladně
přečtěte příbalovou informaci.

ATC skupina:
VITAMINY » KYSELINA ASKORBOVÁ (VITAMIN C)

Tabletová forma vitaminu C je vzhledem k rychlejšímu nástupu účinku vhodná při akutním nedostatku zmíněného vitaminu. Vitamin C se užívá při předcházení a léčbě nedostatku vitaminu C, nejčastěji při jeho zvýšené potřebě, v období infekčních onemocnění. Čtěte pozorně příbalový leták.

SÚKL kód: 0030776
Výrobce: ZENTIVA (Česká republika)
126 Kč
 

Charakteristika

Přípravek CELASKON LONG EFFECT obsahuje vitamin C, který je důležitý pro růst a udržování zdravých kostí, zubů, dásní, vaziva a cév, pro tvorbu látek účastnících se přenosu nervových vzruchů, pro tvorbu hormonů, pro vstřebávání železa z potravy, pro normální imunitní odpověď na infekci a pro hojení ran.
Lidský organismus si vitamin C neumí sám vytvořit, proto je nezbytné jej do organismu dodávat.

Přípravek CELASKON LONG EFFECT je určen k prevenci a léčbě nedostatku vitaminu C v organismu. Užívá se na posílení imunitního systému (odolnosti) organismu při infekčních onemocněních jako je chřipka a nachlazení, zmírňuje a zkracuje jejich příznaky.

CELASKON LONG EFFECT se dále užívá při stavech zvýšené potřeby vitamínu C v těhotenství, při kojení, v době intenzivního růstu, u starších osob, u sportovců, při nadměrné fyzické a duševní práci, po těžkých úrazech, při popáleninách a rozsáhlých operacích. Zvýšená potřeba je též u kuřáků. Užívá se jako doplňková léčba infekcí, zvláště dýchacího systému, dále jako podpůrný prostředek při zdlouhavém hojení ran a zlomenin.

U přípravku CELASKON LONG EFFECT dochází k uvolňování kyseliny askorbové postupně v průběhu 8-12 hodin. Tobolka je naplněna peletkami. Po požití tobolky dojde k jejímu rychlému rozpadu a tím k uvolnění a rovnoměrnému rozptýlení jednotlivých peletek v zažívacím ústrojí. Z každé peletky se pak kyselina askorbová uvolňuje postupně, takže nedochází k neúměrnému zvýšení její koncentrace.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při doporučeném dávkování je přípravek velmi dobře snášen.

Při užívaní přípravku CELASKON LONG EFFECT se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené dle frekvence výskytu:

Méně časté (vyskytují se u 1-10 z 1000 léčených):
Ekzém, kopřivka (urtikárie), nevolnost (nauzea), zvracení, průjem.

Vzácné (vyskytují se u 1-0 z 10000 léčených):
Pocit slabosti, oxalátové močové kameny

Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 z 10000 léčených):
Hemolytická anémie (nedostatek červených krvinek vyvolaný předčasným a nadměrným zánikem těchto krvinek), selhání ledvin

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Uchovávání

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za "EXP:".

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Varování

Neužívejte přípravek CELASKON LONG EFFECT

Jestliže jste alergický(á) na kyselinu askorbovou nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Přípravek užívejte pouze po poradě s lékařem, pokud:

  • trpíte poruchou metabolismu železa (hemosideróza, hemochromatóza),
  • máte oxalátové ledvinové kameny,
  • trpíte nesnášenlivostí některých cukrů.

Při dodržení doporučeného dávkování je přípravek vhodný pro diabetiky.
Tento přípravek není vzhledem k lékové formě vhodný pro děti do 3 let.

Vitamin C může ve vyšších dávkách ovlivnit správnost výsledků některých laboratorních testů, zejména stanovení glukózy v moči a test na okultní krvácení ve stolici. Pokud budete podstupovat některé z uvedených laboratorních vyšetření moči nebo stolice, několik dní před provedením testu je třeba ukončit užívání přípravku CELASKON LONG EFFECT.

Další léčivé přípravky a přípravek CELASKON LONG EFFECT

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Při současném podávání zvyšuje kyselina askorbová vstřebávání železa, V-penicilinu (antibiotikum) a ethinylestradiolu (ženského pohlavního hormonu, který bývá často součástí přípravků pro hormonální antikoncepci). Kyselina acetylsalicylová může snižovat hladinu vitaminu C v krvi a vitamin C může zvyšovat zpětné vstřebávání salicylátů v ledvinách. Při vysokých dávkách může vitamin C ovlivnit účinnost léků proti srážlivosti krve, ovlivňuje vstřebávání vitamínu B12.

Jestliže užíváte některý z výše uvedených léků, poraďte se o užívání přípravku CELASKON LONG EFFECT s lékařem nebo lékárníkem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

V období těhotenství a kojení je zvýšená potřeba vitaminu C, proto mohou těhotné a kojící ženy přípravek užívat, obvykle jednu tobolku denně. Léčivá látka přechází placentární barierou a do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek CELASKON LONG EFFECT obsahuje sacharózu a oranžovou žluť

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Přípravek obsahuje oranžovou žluť, která může způsobit alergické reakce.

Způsob použití

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá doporučená dávka přípravku je 1 tobolka denně.
Při léčbě hypovitaminózy C (nedostatek vitaminu C) se užívají dávky vyšší, až 2000 mg denně, podle doporučení lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku CELASKON LONG EFFECT než jste měl(a)

Příjem vyšších než doporučených dávek může zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků (viz bod 4).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek CELASKON LONG EFFECT

Užijte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete.
Nezdvojnásobujte následující dávku přípravku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Další informace

Co přípravek CELASKON LONG EFFECT obsahuje

Léčivou látkou je acidum ascorbicum (kyselina askorbová) 500 mg v 1 tobolce.
Pomocnými látkami jsou: zrněný cukr (obsahuje sacharózu a kukuřičný škrob), šelak, kyselina vinná, mastek, želatina, oranžová žluť (E110), oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek CELASKON LONG EFFECT vypadá a co obsahuje toto balení

Popis: tvrdé želatinové tobolky velikosti 0 s neprůhledným oranžovým víčkem a průhledným oranžovým tělem, které obsahují bílé až krémové peletky.
Velikost balení: 10, 30, 40 a 60 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21.5.2014.


Související produkty

LIPO-C-ASKOR 30 měkkých tobolek
Doplněk stravy s obsahem acidum ascorbicum, extraktu ze šípků a s bioflavonoidy z...
254 Kč

 
 

© 2018 - Jánošíkovi, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Lékárna Na Jihu, Žatec