Samoleceni.cz

 
Nákupní košík
Košík je prázdný

Vliv zeleného čaje na zdraví: výsledky odborných studií

Vliv jednotlivých složek stravy a nutriční­ch doplňků se stává stále častěji předmětem odborného výzkumu. Pří­činou tohoto jevu je fakt, že lidé potravinové doplňky vyhledávají­ a to předevší­m pod vlivem reklamy. Protože je známo, že u téměř 75 % nemocí­ hraje složení­ stravy významnou roli, začaly se množit odborné studie o vlivu dietní­ch faktorů na lidské zdraví­. Lékaři prostě chtějí­ vědět, zda to, co jejich pacienti konzumují­, skutečně (jak často tvrdí­ reklama) ke zdraví­ přispí­vá, či nikoliv. Pří­kladem může být souhrn klinických studií­ o účincí­ch zeleného čaje, který byl nedávno publikován v odborném časopise Mayo Clinic Proceedings.

Lí­stky zeleného čaje na rozdí­l od čaje černého (přestože se jedná o lí­stky ze stejného druhu rostliny Camelia sinensis), neprocházejí­ fermentací­, tj. skladování­m vuzavřeném prostoru, kde dochází­ kvysychání­ lí­stků a přeměně (oxidaci) některých složek původní­ho pří­rodní­ho čaje vjiné látky. Zelený čaj vzniká naopak tak, že otrhané lí­stky se napaří­ a tí­m se oxidaci zabrání­. Výsledkem je rozdí­lné složení­ u obou typů čajů, pokud jde o íşčinné látky. Vzeleném čaji jsou napří­klad obsaženy chemicky jednodušší­ antioxidanty, tzv. katechiny, jimž se připisují­ ochranné íşčinky na tělesné tkáně. Včí­nské medicí­ně je zelený čaj uží­ván kléčbě a prevenci řady chronických onemocnění­.

Předmětem zájmu lékařů byla vposlední­ době role zeleného čaje vochraně proti vzniku nádorů. Soustředili se na látku označovanou jako EGCG (epigalokatechin-3-galát), která je vzeleném čaji hojně zastoupena. Jak bylo zjištěno, EGCG má řadu íşčinků, které by mohly vantikancerogenní­ prevenci hrát významnou roli.

Předevší­m působí­ antioxidačně. Poškození­ genů tzv. kyslí­kovými radikály může hrát vrozvoji nádorů svoji roli a právě antioxidační­ působení­ tkáně před poškození­m chrání­. Tato ochranná role EGCG byla laboratorně prokázána.

Další­m mechanismem, kterým může EGCG chránit tkáně před vznikem nádorů, je skutečnost, že zabraňuje angiogenezi – tvorbě cév, které přispí­vají­ krůstu nádorů tí­m, že je zásobují­ krví­. Byla prokázána řada cest, kterými EGCG angiogenezi může potlačovat.

Jiným způsobem, kterým může zelený čaj, resp. jeho složka EGCG bránit růstu nádorů, je vliv na tzv. buněčný cyklus, tedy na geneticky naprogramovanou „životnost“ buňky, její­ž existence je vurčitém okamžiku zakončena zánikem, apoptíłzou. Nádorové buňky se vyznačují­ poruchou tohoto časově omezeného cyklu, apoptíłze se „vyhýbají­“. Uvedená složka zeleného čaje přispí­vá (mimo jiné svým působení­m na tzv. tumor-supresorový protein) kvčasnému zastavení­ buněčného cyklu tak, aby zánik buňky byl včas spuštěn. Tí­m může přispí­vat kzániku náhodně vzniklých nádorových buněk.

Zelený čaj dí­ky své složce EGCG může podpořitochranu před vznikem nádorů i další­mi způsoby, napří­klad svým antimikrobiální­m působení­m. Je známo, že nádory žaludku mohou vznikat na základě postižení­ žaludeční­ sliznice infekcí­ bakterií­ Helicobacter pylori. Laboratorně bylo prokázáno, že zelený čaj přispí­vá kpotlačení­ této infekce.

Po laboratorní­ stránce se tedy zdá nepochybné, že zelený čaj obsahuje složky, které mohou být vochraně proti vzniku nádorů prospěšné. Pokud jde o výzkum vlivu zeleného čaje na tuto ochranu pří­mo vklinických studií­ch u lidí­, výsledky jsou dosud ne zcela jednoznačné. Studií­ zatí­m není­ dostatek a pokud byly publikovány, jde vpodstatě téměř vždy o asijskou populaci (Japonsko, Čí­na). Vněkterých studií­ch se podařilo prokázat souvislost mezi množství­m vypitého zeleného čaje (studie uvádějí­ jako prospěšné vypití­ ví­ce než 3 šálků, některé i ví­ce než 10 šálků denně) a mí­rou ochrany před vznikem nádorů, jiné studie tuto souvislost statisticky významně nepotvrdily. Lékaři proto vorganizování­ další­ch studií­ pokračují­.

Vsoučasné době považují­ někteří­ autoři uvedeného článku konzumaci zeleného čaje, pří­padně pří­pravků sobsahem výtažku ze zeleného čaje (např. až 3krát denně 1 g pevného pří­pravku sobsahem tohoto extraktu, což odpoví­dá přibližně 900 ml zeleného čaje) za prospěšnou a využitelnou jak vprevenci i vdoplnění­ léčby nádorových onemocnění­. Výhodou je poměrně značná bezpečnost konzumace čaje či doplňků stravy sobsahem extraktu (je třeba samozřejmě dodržovat doporučené dávkování­). Tí­m samozřejmě není­ řečeno, že zelený čaj nahrazuje jakoukoli jinou protinádorovou prevenci (je vždy třeba se vyhýbat jakýmkoli kancerogenní­m vlivům, např. kouření­ tabáku, ale i marihuany, která obsahuje značné množství­ kancerogenní­ch látek).

Zelený čaj jistě podle dosavadní­ch znalostí­ nemůže nahradit protinádorovou léčbu ordinovanou onkologem. Výhodou zeleného čaje však jsou i další­ prospěšné íşčinky, např. přispí­vá k působení­ proti rozvoji cukrovky a aterosklerozy. Budoucí­ lékařské studie jistě přinesou další­ zají­mavé informace o tomto osvědčeném prostředku asijské tradiční­ medicí­ny.

 
 

© 2018 - Jánošíkovi, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Lékárna Na Jihu, Žatec